Innlegg

Lojalitetsprogram – strengere krav til personopplysninger

Del : fbtw

I mai 2018 innføres ny personvernlovgivning i alle EU og EØS land. Også Norge får nytt personvernregelverk når EUs forordning trer i kraft. For bransjer som tilbyr kunde- og lojalitetsprogram er det spesielt viktig å sette seg inn i de nye reglene slik at behandlingen av registrerte opplysninger går riktig for seg og man unngår sanksjoner fra Datatilsynet. De nye reglene innebærer at alle norske virksomheter får nye plikter og at personer som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter.


sgb_hanne_web

Hanne Heum Karlsen, advokatfirmaet Storløkken AS

Hva må man opplyse om?

I forbindelse med registrering av personopplysninger til bruk i lojalitetsprogram, plikter virksomheten å opplyse om hvordan de bruker personopplysningene. Det skal bl.a. opplyses om følgende:
• Kontaktdetaljer til virksomheten.
• Kontaktdetaljer til et eventuelt personvernombud i virksomheten. Personvernombudet kan være ansatt i virksomheten eller være en profesjonell tredjeperson.
• Hva som er formålet med behandlingen av personopplysninger.
• Hva slags personopplysninger som behandles.
• Dersom behandlingsgrunnlaget for behandlingen er samtykke, skal man informere om retten til å trekke samtykket tilbake.
• Hvem personopplysningene eventuelt skal utleveres til.
• Hvor lenge opplysningene skal oppbevares
• At den registrerte har rett til innsyn, retting, sletting, å overføre opplysningene til en annen virksomhet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette seg visse former for behandling.
• At den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
• Dersom opplysningene innhentes fra den registrerte selv, skal de få informasjon om innhentingen av personopplysninger er lovpålagt, følger av kontraktsforpliktelser eller er nødvendig for å inngå en kontrakt. Det skal også opplyses om den registrerte har plikt til å oppgi opplysningene og om hva som er de eventuelle følgene av å la være eller nekte.
• Dersom opplysningene innhentes fra andre enn den registrerte, skal de få vite hvor personopplysningene er hentet fra og eventuelt om de stammer fra en offentlig kilde.


For virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stort omfang, herunder til bruk i lojalitetsprogram, vil det bli stilt krav om å opprette personvernombud. Ombudets oppgaver vil, i tillegg til å være kontaktperson for de registrerte, være å informere og gi råd til virksomheten og de ansatte og bidra til at virksomheten etterlever de nye personvernreglene.


Hva bør dere gjøre fremover?

Sørg for å oppfylle dagens lovkrav og sett dere inn i det nye regelverket. Lag rutiner for din bedrift for å følge de nye reglene.


Tekst: Hanne Heum Karlsen

Har kunden rett til å bytte en vare?

Del : fbtw

Januar betyr også byttetid, da mange ønsker å bytte gaver de har fått. Genseren man fikk av tante Olga var kanskje ikke noen inntertier, eller man fikk fire eksemplarer av Anne Holts siste bok. Men kan gavemottakeren kreve å få byttet gaven?

Bytterett er opp til selger

Svaret på dette er nei, med mindre annet er avtalt ved kjøpet. Forbrukerkjøpsloven inneholder ingen regler som gir forbrukeren rett til å bytte varen. Dermed forutsetter bytterett at selger tilbyr dette. Det betyr også at selger står fritt til å regulere hvordan bytte kan skje. Det gjelder for eksempel krav til dokumentasjon. Opererer man med byttelapp, kan fremvisning av slik byttelapp være en forutsetning for bytterett. Dersom man ikke opererer med byttelapp, vil man uansett kunne kreve fremvisning av kvittering for å dokumentere at varen er kjøpt i butikken og når kjøpet ble foretatt.

Man kan også regulere begrensninger med hensyn til hvor lenge bytteretten gjelder. Dersom selger har satt en frist på 8 dager, vil forbrukeren ikke kunne kreve å få byttet varen etter denne fristen. Man kan også fastsette begrensninger når det gjelder hvilke varer som kan byttes og hva man kan bytte inn i, f.eks. slik at man ikke kan bytte med salgsvarer. Til slutt kan man åpenbart stille krav med hensyn til varens beskaffenhet, f.eks. slik at de skoene man fikk til jul naturlig nok ikke kan være benyttet og at skoesken fremdeles er hel og i behold.

Penger tilbake ved bytting?

Enkelte kunder synes å tro at de kan kreve å få penger tilbake ved bytting. Det er åpenbart feil. Bytting innebærer at man bytter julegaven inn i en annen vare, eventuelt en tilgodelapp.
Dersom man ikke har satt noen begrensninger i bytteretten i forkant, vil man uansett kunne fastsette begrensninger overfor forbrukere som ønsker å bytte varene. Det anbefales imidlertid at man opererer med tydelige vilkår som fremgår allerede på kjøpstidspunktet, slik at man unngår misnøye og unødvendige konfrontasjoner i butikken.

Henrik hos Storlokken

Henrik Renner Fredriksen hos advokatfirmaet SGB Storløkken AS skriver om relevante juridiske spørsmål

Butikkens vanlige vilkår og forbrukerlovgivningen gjelder også i julen.

Merk at butikkens øvrige vilkår også vil gjelde ved bytting. Dersom butikken f.eks. opererer med åpent kjøp i 30 dager, gjelder dette også for julegaver. Da gjelder butikkens bytteregler, f.eks. fastsatte krav til fremvisning av kvittering.
For salg på nett gjelder angrerettloven, og da vil forbruker kunne påberope seg angreretten innen lovens frister (som hovedregel 14 dager etter levering). Det vil imidlertid være kjøperen av julegaven som må påberope seg angreretten overfor selger.
Til slutt nevnes at de nevnte begrensningene i bytteretten naturlig nok ikke påvirker forbrukerens rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Dersom gaven er beheftet med en kjøpsrettslig mangel, f.eks. fordi genseren fra tante Olga hadde et stort hull, vil gavemottaker kunne fremsette krav om retting eller omlevering, eventuelt heve kjøpet dersom retting/omlevering ikke skjer.

Tekst: Henrik Renner Fredriksen, hos advokatfirmaet SGB Storløkken AS
www.storlokken.no