Innlegg

Serveringsbransjen en viktig bransje for Oslo by!

Del : fbtw

Osloanalysen 2016 anslår det beregnede forbruket i Oslo til å være på 161 milliarder eks. mva. Over halvparten av dette forbruket (88,6 milliarder kroner) kommer fra Handel, servering- og servicebransjen. Av dette omsetter serveringsbransjen i Oslo (herved definert som restauranter, kafèr, gatekjøkken, puber og barer) for hele 11,8 milliarder kroner i Oslo. Dette bidrar med nesten 3 milliarder bare i momsinntekter. I tillegg til arbeidsgiveravgifter, alkoholavgifter og skatt på kapital og formue osv. bidrar serveringsbransjen i Oslo for betydelige skatteinntekter til Oslo Kommune.

bildelars

Oslo har et flott restaurant og utelivstilbud for alle forbrukergrupper. Besøker du ett serveringsted hver eneste dag, bruker du 32 år på dette.

I Oslo finnes det hele 11 777 registrerte serveringsbedrifter i følge SSB. I 2016 var det denne næringen som hadde sterkest vekst i Oslo med hele 8,2 %. Ser man på en sammenligning fra alle kjøpesentrene i Oslo så har disse lykkes med sine satsinger på bespisning. Serveringstedene i kjøpesentrene i Oslo økte med hele 14,7 prosent i de 5 første månedene i 2017. Dette lover godt også for de serveringstedene som ikke ligger i ett kjøpesenter.

Serveringsbransjen betyr enormt mye ut over sin egen omsetning, og er kanskje den største enkeltstående bidragsyter til byliv sammen med butikkhandel.

I bylivundersøkelsen 2014 hvor Gehl Architects registrerte opphold i uterommene hvor man fysisk telte alle personer som oppholdt seg i byrommene ved observasjon. 45% av alle observasjoner (som ble gjort om sommeren) var personer som var sittende på en Kafe. Den nest største gruppen som ble observert var de stående personer de utgjorde 22 %. Altså var de i denne måleperioden utekafeene og serveringstedene som er den sterkeste bidragsgiver til en levende og pulserende by.

Serveringsbransjen er den viktigste enkeltfaktoren for konvertering av besøkende til shopping, kultur og underholdning.

Serveringsbransjen er den bransjen som syr sammen de ulike beveggrunnene som gir byliv. Det er dette elementet som er limet mellom kulturaktiviteter, møtevirksomhet, handel og annen aktivitet. Hele 44 % av osloborgerne sier at de besøker en restaurant i forbindelse med shopping, viser vår undersøkelse Handelens 4 bud

IMG_1771

Cafe på Jessheim storsenter

Gode forutsigbare rammevilkår for serveringsbransjen er viktig for å skape et myldrende byliv.

Alle som har drevet kommersiell virksomhet som innbefatter kundebesøk kjenner til begrepet «folk trekker folk». Byrådet i Oslo har bestemt at bilfritt byliv er en god ide for å skape byliv i Oslo sentrum, skal han få til dette er han helt avhengig av serveringsbransjen for å skape en levende by. Da er det viktig at Oslo Kommune samarbeider med næringen for å nå disse målene. Skal næringen være med å bidra til dette bør man ikke sende regningen til de som skal være med å hjelpe kommunen med sitt «bilfritt bylivs» prosjekt.

Restaurant og serveringsnæringen i Oslo ønsker selvsagt å være med å bidra til å skape et myldrende byliv i Oslo sentrum. Bransjen er dokumenterbart det viktigste «limet» for konvertering av besøkende til all annet byliv, da er det ikke riktig at næringen betaler for leie av gateareal. Fjern betalingen for utleie, sørg heller for at kontraktene er langvarige og inneholder kvalitetskrav (estetikk, belysning, varme etc.) for å drifte uterommene, la de som driver førsteetasje virksomhetene få fortrinnsrett til gaterommene utenfor sine fasader slik at vi ikke får inn useriøse aktører som ønsker og «skumme» markedet på flotte sommerdager.

IMG_2610

Uteserveringen på Karl Johan. Foto: Visit Oslo

Skal man opprettholde serveringsnæringen i førsteetasjene så er det viktig at disse prioriteres i forhold til helårsdrift. På denne måten viser Oslo Kommune at de er en proaktiv næringspolitisk aktør som ønsker å skape noe for byen og sentrum og Oslos borgere. Med slike gode rammevilkår skal Oslo Handelsstands Forening sammen med sine medlemmer være med å bidra til å skape et best mulig byliv

Osloanalysen for 2016 er nå klar.

Dette er en analyse som tar for seg omsetningen fordelt på bransjer i Oslo og Akershus samt dekningsgrader innenfor du ulike bydelene og kommunene i Akershus. Rapporten gir et omfattende bilde av hvordan de ulike bransjene har utviklet seg gjennom året med tanke på omsetning, Videre tar den for seg omsetningsutviklingen innenfor de geografiske områdene i Osloregionen.

Hvem kjøper rapportene?

Rapporten kjøpes hovedsakelig av fagpersoner som driver med analyse av handelstall innenfor kjeder og Retail virksomheter samt eiere, investorer, eiendomsutviklere og konsulenter som er opptatt av Retail markedet.


Begge rapportene koster 1875 for medlemmer, for ikke medlemmer koster disse 3750. Ta kontakt med Lars(at)ohf.no for bestilling av rapporter.


Lars Fredriksen, Oslo, 29.06.2017

 

 

Gratis leie av gategrunn i Oslo sentrum

Del : fbtw

Denne uken meldte ellers byrådsleder Raymond Johansen (AP) om en håndsrekning til sentrums næringsliv i relasjon til bilfritt byliv. Det blir gratis leie av gategrunn i Oslo sentrum ut året. Dette skal forhåpentligvis skape det bylivet som kommunens politikk ber om. Vi håper våre medlemmer gjør nytte av tiltaket.


Byrådet behandlet 29.juni 2017 notat om utleie av grunn som bli frigjort gjennom Bilfritt byliv, og konkluderte slik :

1. Det gjennomføres en prøveordning med gratis utleie av frigjort areal innenfor pilotområdene for Bilfritt byliv i 2017. Prøveordningen skal ta sikte på å undersøke markedsinteressen av å ta i bruk frigjort areal.

2. Næringsdrivende som har lokaler på bakkeplan, gis fortrinnsrett til å leie arealer utenfor egen fasade.

3. Hvis næringsdrivende som har lokaler på bakkeplan, ikke selv er interessert i å leie arealet utenfor egen fasade, kan andre tilbys å leie disse. Forutsetningen er at aktiviteten ikke er til vesentlig ulempe for eksisterende virksomhet.

4. MOS og arbeidsgruppa arbeider videre med å utarbeide et forslag til anbefalt modell med prinsipper og priser for utleie av kommunal grunn. Det er et mål at en ny modell skal gjelde fra og med sommersesongen 2018.

NB!

Gratistilbudet gjelder kun i de sonene som er definert som innsats-soner (i 2017 er dette deler av Fridtjof Nansens plass og nærliggende område, Øvre Slottsgate, Kongens gate, Møllergata, Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate – se hvilke områder dette gjelder her). Prosjektdirektør i Bilfritt byliv, Hans Edvardsen, opplyser at næringsdrivende i Pilotområdene vil bli kontaktet  i løpet av kommende uke slik at praktisk informasjon om fremgangsmåte etc blir klargjort.Plan- og bygningsetaten går i disse dager rundt og besøker butikker, serveringssteder og hoteller i hele sentrum, for å få kunnskap direkte inn i saksbehandlingen. Dette er nok ikke en bærekraftig saksbehandlingsmodell for evigheten, men i arbeidet med bilfritt byliv er det helt avgjørende for tilliten til kommunen at lokalt næringsliv ser at kommunen strekker seg litt mer enn vanlig. Les om besøkene her.

DSC_0003

 

 


OHF ønsker å være en konstruktiv og fremtidsrettet representant for handelsnæringen i Oslo og øvrig næringsliv, og har derfor jobbet med å fremme viktige og nødvendige tiltak i politikken, samtidig som vi påpeke svakheter i politikken. Opprinnelig forslag var å fjerne alle biler i sentrum (bilfritt sentrum). Dagens politiske mål er å sikre varetransport, næringstransport og annet, samtidig som privatbiler blir vesentlig redusert. Det meste av handel og service i sentrum skjer med kunder som kommer med trikk, bane eller til fots, men det er fortsatt en stor og viktig handel som trenger bruk av bil – deres behov for transport må løses uten at det betyr nedleggelser, tap av handel og arbeidsplasser. OHF og våre medlemmer har fortsatt mye å gjøre for å få til en god sentrumspolitikk.

Det er med fortsatt mye jobb for OHF å følge opp kommunen i dens prosjekt om å gjøre sentrum bilfritt bylivaktig. Vi håper på våre medlemmers og leseres fortsatt engasjement, og å hjelpe oss i å få de beste løsninger for sentrum. Ta kontakt om det er noe du lurer på.

 

OHF fornøyd med vedtak

Derfor er OHF svært tilfreds med at et enstemmig bystyre sist uke vedtok: «Byrådet bes gjennomføre en analyse av virkningene for handels- og næringslivet av tiltakene i prosjektet bilfritt byliv både før og etter at de gjennomføres.»

Dette er helt i tråd med OHFs sentrumspolitikk, og vi vil bidra til at slik datainnsamling og analyse blir utført best mulig. Næringsbyråd Geir Lippestad (AP) er på ballen, og har allerede varslet at dette arbeidet settes i gang umiddelbart. Arbeidet skal gjennomføre økonomiske målinger av omsetning og annen økonomisk aktivitet knyttet til bilfritt byliv.

OHF fremmet dette forslaget i desember i fjor, les mer her. For OHF er det helt avgjørende at målingen bruker offisielle tall (omsetning, mva., verdiutvikling, sysselsetting eller annet). Vi må være faktabasert, men det kan med fordel krydres med andre typer undersøkelser. Dette tiltaket må ikke forveksles med en spørreundersøkelse som sendes ut i disse dager, og som vi har bistått med i formidlingen. Spørreundersøkelsen er ment å samle inn folk og næringslivs synspunkter på prosjektet.
Bilfritt byliv er derimot mer enn kun prosjektet som skal sette i verk enkelte tiltak. Plan- og bygningsetaten arbeider med to viktige saker; et handlingsprogram for hele området sentrum (se mer om dette i denne saken) og en reguleringssak for gatene i sentrum. Vi er opptatt av at kommunen hele tiden må søke dialog med dem som blir berørt av politikk.

Oslo kommune går dør-til-dør

Del : fbtw

I forbindelse med varsel om oppstart av «Områderegulering for Sentrums gater og byrom» og høring av planprogrammet, gjennomfører Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten) en dør-til-dør aksjon i sentrum. 

DSC_0004

Ingunn Hafnor hos Riktige Leker mottar informasjon fra representanter fra kommunen

Det er satt av tre hele arbeidsdager til aksjonen: 27. , 28. og 30. juni. De begynner ca. kl. 09 og avslutter dagen ca. kl. 15. Seks ansatte fra Plan- og bygningsetaten deler sentrum mellom seg, og besøker handel og næringsliv i alle gater. Målet med besøket er å informere om reguleringsarbeidet, men også kunne svare på spørsmål og temaer som dere er opptatt av.

Følgende grupper vil besøkes:
• Butikker
• Kiosker
• Serveringssteder
• Behandlingsklinikker (hudpleie, massasje, frisører etc)
• Kulturinstitusjoner
• Hoteller

Følgende grupper besøkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes:
• Kontor
• Eiendomsmeglere
• Foreninger

Det er fint om dere har mulighet til å tenke litt i gjennom hva som er viktig for dere i sentrumspolitikken. Er noe problematisk for deg, eller har du mening om hva som vil gjøre sentrum bedre for handel, servering og service.

Vi følger selvsagt opp denne besøksrunden. Det er fint om du kan sende oss en melding om hvordan møtet med kommunen har gått, eller kontakte oss på en annen måte.

Ta gjerne kontakt med oss om sentrumspolitikken – og om du har spørsmål eller meninger vil vi gjerne høre fra deg!

Positiv bilfri utvikling

Del : fbtw

OHF har et sterkt engasjement for sentrumsutvikling, og har fulgt saken med «Bilfritt Byliv» tett. Vi har som mål å sikre at byøkonomi – et begrep som benyttes om handel, tjenester og annen kommersiell utvikling i sentrale strøk – blir et styrende hensyn i den politikk som legges for sentrumsutviklingen.

Dette har ikke vært enkelt, for det er mange kryssende hensyn som skal sikres når byens folkevalgte skal bestemme kommunes regler og policy for byen vår. Vi har vært krystallklare på at handel, arbeidsplasser og økonomi må ligge til grunn for bypolitikken. OHF er derfor svært tilfreds med at Oslo bystyre har uttrykt enighet i dette målet, og at bystyret nå vil sørge for at byrådet og etater skal jobbe for dette målet før ny politikk skal iverksettes.

guardian

Vi synes at avisen The Guardian fanget opp våre poenger godt i denne artikkelen. Vi har blant annet foreslått innføring av en modell som fortløpende måler den økonomiske utviklingen. Vi har vært kritiske til løsninger som ikke tar hensyn til sesongvariasjoner og det eksisterende næringsliv (se her). Og vi har vært opptatt av at byutvikling må skje i samvirke mellom kommune, gårdeiere og næringsdrivende (se her).

OHF fremmet målinger for bystyret

Dette budskapet fremmet vi også til bystyrets komité for samferdsel og miljø for kort tid siden, og vi har fulgt debatten i komiteen med sterk interesse. Samferdselskomiteen vedtok forrige uke følgende: Byrådet bes gjennomføre en analyse av virkningene for handels- og næringslivet av tiltakene i prosjektet bilfritt byliv både før og etter at de gjennomføres.

Med dette har byens politikere og Oslo Handelsstands Forening nådd enighet – og for det takker vi både byrådspartier og bystyrets opposisjonspartier for. Det er nå viktig at bystyrets vedtak (når dette vedtas i bystyret senere i juni) følges opp av byråd og etater, og at vi kan samarbeide godt om utvikling av et levende sentrum der byens brukere får oppleve trygg og lønnsom handel, god servering, fine byrom og mange mennesker!

April lederen

Del : fbtw

Gratulerer til vårt medlem Clas Ohlson som gikk nesten helt til topps på Dagens Næringslivs omdømmeliste som ble presentert i dag. Clas Ohlson fikk 86 poeng på en skala fra 0 til 100. Meget bra og tett bak vinneren finn.no som fikk 86,4 poeng. Flere av våre medlemmer var med på listen over Norges 50 mest synlige virksomheter. Vi heier på dere alle og regner med fornyet innsats.

DSC_0187

Byråd Hanna Marcussen ønsker velkommen

Samarbeidsgruppen Levende Oslo er nå på studietur til København for å lære hvordan man legger til rette for økt byliv. Det ble arrangert miniseminar før DFDS la fra kai. Byråd Hanna Marcussen åpnet seminaret, før jeg innledet om OHFs rolle i å realisere potensialet for økt byliv. Jeg la vekt på at vi ønsker å samarbeide om bilfritt byliv som setter kunden i sentrum og bidrar til lønnsomt næringsliv.

 

DSC_0180

Godt oppmøte på studietur til København

 

Byrådet har justert sine planer

Byrådet har justert planene sine betydelig etter våre innspill. Dette redegjorde byrådsleder Raymond Johansen for på frokostmøte hos oss i mars. Byliv settes i sentrum og det blir pilotprosjekter som utvikles trinnvis når privatbilene fjernes. Handlingsprogrammet er ute på høring og vi venter mange innspill fra våre medlemmer før vi leverer vår høringsuttalelse 16.mai.

Trygg Handel

Trygg by og Trygg Handel er dessverre fortsatt et aktuelt tema. Nylig ble Stockholm, København og London utsatt for angrep med dødelige utfall. Vårt medlem gullsmed Heyerdahl ble før påske utsatt for bevæpnet ran. Vi må tenkte nytt og offensivt. Og ikke la oss skremme av terrorister og deres brutale metoder. Vi må ta våre forholdsregler og ikke være naive og tro at det ikke hender hos oss. Det er ikke spørsmål om det skjer, men når det skjer. OHF har arrangert ranskurs og setter gjerne opp nye ved behov. Vi har etablert sertifiseringsordningen med oblaten Trygg Handel som stadig flere tar i bruk.

Klistremerker

Trygg Handel oblatet

Serveringsbransjen har trukket utendørs og åpnet for sommersesong. I Norge er det godt med litt ekstra varmelamper og noen varme ulltepper for å forlenge utetiden. Grillsesongen er i gang og mange har tatt båtpussen. Andre gjør klar for camping. Finstasen til mai-dagene sjekkes og som vanlig har vi invitert til tradisjonell 17. mai på Karl Johan.

Jeg håper å møte mange av våre medlemmer på årsmøter, samråd og mingling onsdag 26. april. Husk å melde dere på slik at vi får kjøpt inn nok mat og drikke.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

 

 

Økonomiske målinger knyttet til bilfritt byliv

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening mener at kommersiell aktivitet, og bærekraftig økonomisk vekst er avgjørende for å skape livskraftige byer og knutepunkter. Vi har derfor kontinuerlig fremhevet behovet for å trygge vilkår for lønnsom og bærekraftig handel, servering og service i Oslos forskjellige knutepunkter og sentrum, og særlig nå i forbindelse innføringen av «bilfritt byliv» i Oslo sentrum.

Det styrende prinsipp for gatebruksplan og sentrumsutvikling i Oslo, bør være hvordan rammevilkår, offentlige tiltak og politisk utvikling vil styrke den økonomiske, bærekraftige veksten. Et slikt prinsipp gir spørsmålet hvordan måler vi økonomiske fordeler og suksess / fiasko, sett i en politisk og offentlig forvaltningssammenheng.
Spørsmålet har vært gjenstand for både diskusjon og oppfølging i en lang rekke byer over hele verden.

 


  • Oslo har også OHF arbeidet mye med tema, med de ressurser vi har tilgjengelig. Vi forfatter regelmessig handelsanalyser, og bruker Institutt for Bransjeanalyse, Kvarud Analyse og UouGov i dette arbeidet. Samtidig ser vi at OHFs arbeid er av interesse for våre medlemmer, og til bruk i det offentlige ordskiftet. Vårt materiale er neppe tilstrekkelig til bruk i en kontroll med økonomiske effekter av offentlig politikk i konkrete byområder.
  • Midtbyen Trondheim har arbeidet med tilsvarende forsøk, og lager rapporter som viser bedriftsøkonomiske gevinster av enkelttiltak og markedsaktiviteter.
  •  I Sammenslutningen City Samverkan i Stocholm (her deltar også Stocholm kommune med flere etater) teller man “kunde flöde” hvor målsettingen er å observere hvor mange mennesker som beveger seg på ulike deler av Stockholm sentrum pr dag. City samverkan bruker også en Handelsindex som bygger på månedlige egenrapportete tall fra nøkkelbedrifter direkte til City i Samverkan (den enkelte virksomhets omsetningstall regnes om til en indeksverdi).
  •  Vi har fattet stor interesse for programmet “Sustainable streets” i New York City, der metoden brukt i “Economical Benefits of Sustainable Streets” er en konkret løsning for hvordan man måler økonomisk vekst av konkrete samferdselstitlak.
  •  Tilsvarende har flere amerikanske byer etablert måleinstrumenter for økonomiske effekter av byutviklingstitlak, samferdselstiltak m.v. – dette fremgikk av samtaler vi hadde med representanter fra delegasjonen til USAs samferdselsminister under deres besøk i i Norge og Oslo i 2016.

I Oslo er temaet en sentral komponent i arbeidet med “Løkkaregnskapet” som Bymiljøetaten utfører i forbindelse områdeprogrammet for Grünerløkka. Det er derimot ikke utviklet en metode i programmet.
En målemetode som også vil bli viktig er måling av antall gående (ref: City samverkans kunde flöde), som vil være en viktig indikator på liv i gaten. Slike «footfall» målinger er en metode som flere bruker for å måle byliv. Her kan kommunen etablere permanente tellere slik at man umiddelbart kan måle effekten av de statlige og kommunale reguleringer. Mer digitale måleverktøy og bruk av «smart technology» vil gi Oslo kommune billigere, raskere og bedre data enn de manuelle tellingene som f.eks. ble gjort under bylivundersøkelsen. Slike verktøy finnes i det kommersielle markedet i dag.

Målinger som gir relevante indikatorer på kommersielle vurderinger og effekter, vil uansett være svært viktig bidrag i en kunnskapsbasert byutvikling.Oslo Handelsstands Forening fremmer forslag om at det i forbindelse Oslo kommunes prosjekt Bilfritt Byliv, samtidig utvikles et konsept med tilhørende verktøy og metoder for å måle den økonomiske utvikling – særlig i publikumsrettet handel og tjenestetilbud, knyttet til gjennomføringen av bilfritt byliv.

Om metodespørsmål:

Vi foreslår at Oslo kommune utvikler et verktøy som måler endringer i den økonomiske aktiviteten i de gater og områder der større og/ eller vesentlig endringer skjer i trafikk- eller reguleringssammenheng. Sammenliknbare undersøkelser kan gjøres parallelt i gater eller områder som ikke opplever større endringer. Vi vil anbefale at metoden tar utgangspunkt i offentlig kjente tall og størrelser, men slik at det kan være nødvendig med egne tilleggsundersøkelser eller sammenstilling på hittil ny måte. Oslo Handelsstands Forening er mest kjent med målinger i omsetningstall og -endringer, men det kan gjerne være flere indikatorer som kobles inn (sysselsetting, varestrøm, etableringstakt, skatteinntekter, m.v.).

Relevante kilder kan være (ikke uttømmende):

– Merverdiavgiftstall
– Sysselsettingtall
– Skatteinformasjon
– Eiendomsverdi
– Elektroniske lesinger av fotgjengere, trafikkbevegelser m.m. (footfall)

Vi oppfatter at New York Citys erfaringer er av særlig stor interesse for dette arbeidet, men et slikt tiltak og utviklingsoppdrag må søke å gjøre bruk av ressurser og kompetanse i offentlige virksomheter som SSB, NAV, skattemyndighetene og Oslo Kemnerkontor, Innovasjon Norge med flere.

Vi foreslår at dette forankres på et nivå i Oslo kommune, slik at både metode, verktøy og effekter kan brukes horisontalt i hele kommunen – med andre ord slik at forskjellige etater og virksomheter kan gjøre nytte av metoden og verktøyet. Det er nærliggende å foreslå at dette verktøyet o.a. bør legges til finansbyrådens kontor, men slik at både næringsbyråd, byutviklingsbyråd og ikke minst samferdsel- og miljøbyråd vil både være brukere og leverandører til verktøyet. En annen mulig, men viktig effekt av dette, er at ettersom Oslo kommune står som eier og utvikler, vil det kunne gi enklere aksess til data og informasjon som en næringsorganisasjon eller kommersiell aktør ikke så enkelt vil kunne få tilgang til.
Det er også viktig at metoden utvikles slik at den blir anvendbar i kommunens planutvikling og myndighetsutøvelse, snarere enn en forskningsrapport eller at det blir en aggregert områdeoversikt men over et for stort område (som f.eks. en bydel). Vi gjør også et poeng av at disse spørsmålene også er relevante for nasjonale myndigheter i deres arbeid med både storbypolitikk, og øvrig byutvikling og knutepunktstenkning, og at det derfor bør kunne finnes nasjonale midler og ressurser tilgjengelig for det formål vi beskriver (se bl.a. kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsmidler).
Vi håper dette innspillet og forslaget kan brukes til en konkret tilnærming til et oppdrag, og at dette kan iverksettes snarest og parallelt med utrulling av prosjekt Bilfritt Byliv.

Jon Anders Henriksen
Næringspolitisk direktør

Bilfritt byliv gate for gate

Del : fbtw

Gunnar Larssen i OHF ønsket i dag velkommen til frokostmøte om bilfritt byliv i Oslo sentrum. Temaet har vært høyaktuelt i Oslo siden valget i 2015, og i den senere tid har OHF og næringsdrivende vært sterkt kritisk til både politiske signaler, beslutninger og tiltak som har vært fremmet i det offentlige ordskiftet.

DSC_0146
Byrådsleder Raymond Johansen (AP) møtte derfor OHFs medlemmer og gjester i dagens møte, og benyttet anledningen til å fortelle om byrådets tiltak for bilfritt byliv.
Byrådslederen fastslo at Oslos politikere og handelen har sammenfallende interesser ved at alle ønsker det beste for Oslos utvikling. Videre lovet Raymond Johansen at handelens interesser er avgjørende for byens utvikling, og derfor skulle han ta særlig ansvar for handelsstanden.

DSC_0145

Byrådslederen lover å ta vare på handelen.

Byrådet varsler at følgende tempoplan skal nå følges:

1. Fjerne en del p-plasser i sentrum 1.juni 2017
2. Utvider gågatenettet i 2018
3. Evaluerer tiltakene i 2019

Det ble konkret varslet at sentrumstiltakene i 2017 vil være i disse gatene, i det byråden omtaler som 6 piloter.

Forsommer:
– Øvre og nedre Slottsgate
– Fridtjof Nansens Plass og Kjeld Stubs gate
– Roald Amundsens gate

Sensommer:
– Møllergata
– Kongens gate (gatetun utenfor Sentralen)
– Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate

 

I sum vil det derfor bli fritt for gateparkering i det området som er merket på dette kartet.
Avslutningsvis kunne byrådslederen fortelle at fremfor alt er nær dialog med handelen og næringslivet viktig: «Vi må lytte, og vi må lære – av både handelen i Oslo og av andre byers erfaringer». OHF v/ Jon Anders Henriksen poengterte da at handelen er opptatt av å lage robuste sentrum der det er lønnsomt å drive næringsliv og da særlig handel, servering og tjenester.

«Bilfritt Byliv» har potensiale til å være en mulighet for både byens handel og politikere, men kan bli skuslet bort dersom sentrumspolitikken kun blir å fjerne parkeringsplasser og sette opp betonggriser, blomsterurner eller tilfeldige kunstverk i stedet.
OHF forventer at byrådet setter i gang en handels- og næringsanalyse i sentrum først –  slik at man da kan avdekke hvilke kritiske behov den enkelte næring har. Deretter kan byrådet lage en totalpakke der både «gulrøtter og pisk» blir brukt i arbeidet med å styrke sentrumsplassene i Oslo. En analyse kan være så enkel som en omsetningsmåling i de enkelte gater der tiltak vurderes utført, mens «gulrøtter» kan være alt fra støtte til markedsaktiviteter, skilting, gratis leie av gategrunn og annet.

Felles for slike tiltak må være at de er forankret i hva de lokale næringsdrivende etterspør – og ikke hva byråkratene tror virker. OHF har tidligere spilt inn behovet for gode løsninger knyttet til målinger av handel, omsetning, lønnsomhet m.v., og understreket i møtet at det er avgjørende at dette arbeidet er på plass før tiltak settes i verk. Til dette tok også en representant for handel på Grünerløkka ordet, og viste til deres situasjon der omsetningen har blitt redusert etter bortfall av p-plasser uten andre reparerende tiltak.

DSC_0165

Bilfritt byliv skaper engasjement også i pressen

Det ble tatt opp mange spørsmål i den påfølgende diskusjonen, blant annet etterspurte publikum bedre parkering for private sykler, ikke bare bysyklene som har egne stativ. Kommentarer kom også vedrørende midlertidige tiltak som gir dårlige gater, slik vi har sett eksempler på i Thereses gate og Thorvald Meyers gate. Forslag om gratis utleie av gategrunn, slik det praktiseres i København, ble også nevnt. Byrådslederen uttalte at han noterte seg alles innspill. Han la særlig vekt på ønsket om en sentrumsleder/bylivskontor, samt reiselivsbransjens behov.

Det er vår i luften

Del : fbtw

I forrige nyhetsbrev måtte jeg ta i bruk litt utestemme. Dessverre. Men det hadde effekt. Jeg har fått en uforbeholden unnskyldning fra byråd Lan Marie Nguyen Berg. Hun ringte meg og beklaget sine uttalelser i bystyret hvor hun sa at OHF hadde snudd 180 grader og støttet henne i prosjektet Bilfritt byliv.

Berg karakteriserte sine uttalelser som klønete og hun hadde ikke dekning for sine utsagn. Dette kaller jeg å legge seg flat.

Byråden bekreftet videre at hun fortsatt ønsker et godt samarbeid med OHF. Vår sentrumspolitikk ligger fast. Vi ønsker å bidra til yrende byliv med lønnsom handel og servering. Planene må være realistiske og gjennomarbeidede. Fjerning av mer enn 600 parkeringsplasser allerede 1.juni er vi sterkt uenig i. La oss skape noen suksesser som vi kan feire. Det er ingen skam å snu for å lykkes.
Vi har arbeidet for økt byliv med sammenhengende bilfrie gater og områder. Steder som er tilgjengelig for alle. Også for de som velger å komme til sentrum med bil. De må få parkert nær de bilfrie områdene.

Byråd Hanna Marcussen har gått langt i å antyde at det blir en mer trinnvis fjerning av parkeringsplasser samtidig som det legges til rette for byliv. Prosjektet Bilfritt byliv arbeider imidlertid etter planen om å fjerne parkeringsplassene allerede i juni.

Dette er skissen vi fikk presentert sist uke:

skissen

OHF foreslår å starte med økt byliv, og deretter fjerne bilene.

Nå setter vi vår lit til at byrådsleder Raymond Johansen har med seg gode og realistiske nyheter når han kommer på frokostmøtet vårt tirsdag 21.mars. Da er det vår i luften og duket for godt samarbeid fremover. Handel og servering er som vanlig tilpasningsdyktig, positiv og samarbeidsvillig.

Vi samarbeider fortsatt med Rusken slik at kundene kan oppleve at det er rent og ryddig. Jeg oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk utenfor egen virksomhet. Se fasaden med kundens øyne. Når snø og is smelter kommer søppelet frem. Og det viser seg kanskje at vinduene og fasaden trenger litt ekstra vask?

Oslo Sentrum Samarbeidet har lenge vært utredet og diskutert uten å bli realisert. For å komme videre vil OHF fungere som sentrumsleder i 2017 med undertegnede som leder. Magasingruppen (kjøpesentrene i sentrum) vil selv beslutte fellesaktiviteter utover julegateåpning og markedsdager. Aktivitetsplan er under utarbeidelse og blir besluttet i slutten av neste uke. Det skulle passe godt med prosjektet Bilfritt byliv som vi ser som en naturlig samarbeidspartner sammen med VisitOSLO og resten av handels-,service- og serveringsbransjen. Og så kommer sikkert kultur og flere med etter hvert.

OHF arbeider med strategirevisjon for å tilpasse seg utviklingen og trendene i markedet. Disrupsjon, digitalisering og globalisering er ofte brukte ord om dagen. Dette vil vi drøfte sammen med medlemmene på årsmøtet 26. april. Sett av ettermiddagen.

Det nærmer seg påske som gir handel og servering gode muligheter. Noen velger påsken på fjellet andre i syden. Mange tar hjemmepåske og bruker nærmiljøet og tar kanskje årets første utepils i byen. Benytt mulighetene og nyt påsken og våren som er like rundt hjørnet.

Hilsen fra Gunnar

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no

Bilfritt sentrum og byliv – hva med varene til butikk og restaurant?

Del : fbtw

OHF er tungt engasjert i Oslo kommunes politikk om et bilfritt byliv i sentrum. Vi er opptatt av at sentrum (og andre deler av Osloregionen!) skal være lett å komme til for kunder og beboere. Vi har videre bidratt til at byrådets politikk er justert slik at bilfritt byliv skal sikre næringstransport, serviceoppdrag og ikke minst varelevering. Det gjenstår å se hvordan politikken blir omsatt i praktiske løsninger.

gater_4

Varene skal frem, her i Torggata er det satt av plass til varedistribusjon.

Det pågår mange prosesser internt i kommunen som er knyttet til prosjektet om bilfritt byliv. Blant disse er egne delprosjekter der ett handler om varedistribusjon innenfor Ring 1. OHF deltar i arbeidet, og bidrar med informasjon om hvordan handelen trenger varer levert (frekvens, kostnader, risiko for skader o.a.).

OHF er tydelige på at innstramminger i trafikken i Oslo sentrum, må veies opp med positive virkemidler for handelen i sentrum. Skal sentrum forbli et attraktivt og lønnsomt handelsområde, må det legges til rette for handel. Det trengs sentrumsleder, mobilitetsløsninger for både personer og varer, lys og renhold, trygghet og gode gater. I tillegg ber vi kommunen om å gjøre positive ting for handelen i sentrum, for å avlaste byrder som følger av trafikkinnstramminger.

Har du en idé så la oss høre om den

Vil det være interessant å ha tilskudd til hjemtransport, subsidierte og trygge varelagere i sentrum, eller annet som kommunen kan støtte opp under, vil vi gjerne høre om dette. Det samme gjelder ideer og forslag fra våre medlemmer om hvordan vi best skal sikre hele varetransportkjeden i sentrum – fra produsent, via butikk og helt frem til kunden. Ta kontakt med Jon Anders Henriksen på JonAnders(at)ohf.no

JonAnders72_51

Har du noen gode ideer vil Jon Anders gjerne høre om det. Send en mail!

Vi håper ellers vi ser deg på vårt frokostmøte 21.mars der byrådsleder Raymond Johansen kommer for å fortelle og forklare bilfritt byliv for oss. Meld deg på her.

 

Nå er det på tide å rope litt!

Del : fbtw

Jeg liker best å bruke innestemme og samarbeide om gode løsninger basert på fakta.
Nå føler jeg imidlertid behov for å bruke utestemme.

Vi har arbeidet for økt byliv med sammenhengende bilfrie gater og områder. Steder som er tilgjengelig for alle. Også for de som velger å komme til sentrum med bil. De må få parkert nær de bilfrie områdene.

Vi var motstander av helt bilfri by innenfor Ring1. Vi krevde at varetransport, håndverkere, funksjonshemmede og andre med særskilte behov måtte få tilgang til sentrum. Parkeringshusene måtte også være tilgjengelige for kunder. Ovennevnte ser nå ut til å være tatt til følge ved vår bruk av innestemme. Takk.

Vi reagerer imidlertid på at byråd Lan Marie Nguyen Berg i Bystyresalen 1.2. tar oss til inntekt for sitt syn. På to konkrete spørsmål fra Bystyret svarte hun:
«Oslo Handelsstands Forening har snudd tvert om 180 grader, og er nå positivt innstilt til tiltaket».

Dette utsagnet tar vi sterk avstand fra. OHF har ikke snudd 180. Vi står fast ved vår sentrumspolitikk.
Vi har i brev til byråden bedt om en forklaring. Den har vi ennå ikke mottatt.

Planen ser nå ut til å være at all parkering på 650 plasser skal fjernes i juni i år. OHF har etterlyst konsekvensanalyser for de berørte innen handel og servering. Vi har videre bedt om å få tilgang til konkrete planer i tilknytning til prosjektet. Det er avtalt noen møter, men analyser og konkrete planer har vi ikke sett.

Dersom vi skal få til godt bymiljø med aktivt byliv innen handel og servering, må det grundig planlegging til. De planene skulle foreligget for lenge siden slik at de involverte kunne starte sin egen planlegging og investering. Medvirkning og samarbeid kaller vi det.

Vi må nå ta i bruk UTESTEMMEN og be om at fjerningen av 650 parkeringsplasser utsettes til analyser er foretatt og planene har vært ute på høring. Og reelle planer foreligger.

Aktuelle byråder var på studietur til Brussel i fjor, sammen med bla OHF, for å se hvordan de gikk frem for å fjerne biler fra sentrum i 2016. Vi lærte alle sammen mye, særlig hvordan man ikke skal gjøre det. Nå må vi bruke kunnskapen.

OHF har tatt initiativ til tilsvarende studietur i mai. Da går turen til København som sies å ha overføringsverdi i den prosessen vi skal gjennom for å skape mer byliv og mindre bruk av bil. Handel og servering er som vanlig tilpasningsdyktig, positiv og samarbeidsvillig.

Nå sier vi tydelig NEI til det råkjøret det er lagt opp til ved fjerning av 650 parkeringsplasser i sentrum uten en konkret plan for helårsbruk.

Byrådsleder Raymond Johansen vil på frokostmøtet vårt tirsdag 21.mars besvare følgende spørsmål:

• Hvordan blir permanente og midlertidige tiltak planlagt og utført?
• Hvordan vil lokalt næringsliv i den enkelte gate eller torg bli konsultert?
• Hvordan skal sentrum som en helhet få et løft i dette prosjektet?
• Ulike bransjer har ulike behov i forbindelse med transport av personer, tjenester og varer. Hvordan blir slike hensyn sikret i prosjektet?

Påmelding til dette møtet finner du ved å klikke HER.

Jeg ser frem til fortsatt å kunne bruke innestemmen.

Hilsen fra

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no