Innlegg

Sommerintervju med Mudassar Kapur (H)

Del : fbtw

OHF intervjuer flere politiske partier før valget, med særlig vekt på handelens vilkår. Først ut er Mudassar H. Kapur,  stortingsrepresentant for Oslo Høyre, han sitter i dag i kommunal- og forvaltningskomiteen. Les hva Høyre vil gjøre for å legge forholdene til rette for fortsatt god handel.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

En statsminister skal jo ikke innføre eller fjerne lokal eiendomsskatt. Men sider dere bruker ordet «allmektig» så tar jeg meg friheten. Arbeiderpartiet i Oslo har gitt alle arbeidsplasser i byen vår en ekstraregning på til sammen 750 millioner ved å innføre eiendomsskatt på næringseiendom, verk og bruk. Denne regningen øker med 50% allerede neste år. I tillegg vil vi jobbe for at både store og små bedrifter i Oslo skal kunne investere for fremtiden og sikre trygge og gode arbeidsplasser. Derfor fører vi en skattepolitikk der det private eierskapet styrkes, og der det skal lønne seg å jobbe, investere og spare.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Politikere bør ikke bestemme hvor mye en øl skal koste, det får markedet ordne. Men vi mener at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk bør ligge fast.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Ansatte i departementene må jo spise de også. Det skal selvfølgelig være en eller flere kantiner, slik jeg tror det er på de fleste arbeidsplasser av en viss størrelse.

DSC_0012

Mudassar Kapur (H)

 

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Som gammel trikkesjåfør fra studietiden er jeg en trofast tilhenger av trikken, og byen vår har plass til begge deler. Personlig er jeg for tiden mest glad i min motorsykkel.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Regjeringen vedtok i 2015 å øke grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer som sendes til mottaker i Norge fra 200 kroner til 350 kroner, og vi har på nåværende tidspunkt ikke planer om å endre dette.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Fordi jeg vil kjempe for at Oslo skal være den mest attraktive byen for næringsutvikling, og fordi Høyre i regjering leverer forenklinger og forbedringer som kommer næringslivet til gode.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Oslo er en by som vokser i rekordfart. Høyre ønsker en boligbygging som ivaretar Oslos særpreg og gode bomiljøer, og gjør det mulig å videreutvikle byen og transformere gamle industriområder til nye og miljøvennlige boligområder. Byutviklingen skal legge til rette for en mer miljøvennlig by, som er mer energieffektiv, og hvor behovet for bilbruk reduseres. Nye utbygginger skal derfor legge vekt på å skape gode og varierte byrom og møteplasser med høy kvalitet.

DSC_0008

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

Det viktigste målet for Høyres økonomiske politikk er å ivareta og skape flere lønnsomme jobber i privat sektor for å sikre vår felles velferd. Politikken skal bidra til innovasjon, større verdiskaping og nye, lønnsomme arbeidsplasser. Høyre vil redusere byråkratiet og forenkle og fjerne regelverk for å legge til rette for økt verdiskaping.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja og nettopp derfor var jeg tidligere i år på flere bedriftsbesøk i samarbeid med OHF for å lære mer om hvordan vi politikere kan bidra til bedre rammebetingelser.

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Det offentlige har store muligheter for å bekjempe svart arbeid gjennom sin innkjøpsmakt. Samtidig ser vi at man i Oslo nå strammer inn muligheten for underleverandører så mye at det kan være krevende for små og mellomstore bedrifter å levere tjenester til kommunen. De siste årene har vi også sett en økning i tilreisende bostedsløse i Oslo, og Oslo Høyre ønsker både at det innføres et forbud mot tigging, samt opprettes et innsatsteam for å forhindre ulovlige teltleire.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

I nasjonal transportplan som ble vedtatt av Stortinget før sommeren er det flere viktige prosjekter i Oslo-regionen som nå er finansiert. Det viktigste i Oslo er nå å få på plass en ny togtunnel, og en ny t-banetunnel gjennom sentrum, samtidig som det er viktig at E18 utbyggingen gjennomføres på en så effektiv måte som mulig.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Høyre ønsker å fortsette med moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået, i motsetning til Arbeiderpartiet som vil øke skattetrykket med 15 milliarder kroner.