Innlegg

Serveringsbransjen en viktig bransje for Oslo by!

Del : fbtw

Osloanalysen 2016 anslår det beregnede forbruket i Oslo til å være på 161 milliarder eks. mva. Over halvparten av dette forbruket (88,6 milliarder kroner) kommer fra Handel, servering- og servicebransjen. Av dette omsetter serveringsbransjen i Oslo (herved definert som restauranter, kafèr, gatekjøkken, puber og barer) for hele 11,8 milliarder kroner i Oslo. Dette bidrar med nesten 3 milliarder bare i momsinntekter. I tillegg til arbeidsgiveravgifter, alkoholavgifter og skatt på kapital og formue osv. bidrar serveringsbransjen i Oslo for betydelige skatteinntekter til Oslo Kommune.

bildelars

Oslo har et flott restaurant og utelivstilbud for alle forbrukergrupper. Besøker du ett serveringsted hver eneste dag, bruker du 32 år på dette.

I Oslo finnes det hele 11 777 registrerte serveringsbedrifter i følge SSB. I 2016 var det denne næringen som hadde sterkest vekst i Oslo med hele 8,2 %. Ser man på en sammenligning fra alle kjøpesentrene i Oslo så har disse lykkes med sine satsinger på bespisning. Serveringstedene i kjøpesentrene i Oslo økte med hele 14,7 prosent i de 5 første månedene i 2017. Dette lover godt også for de serveringstedene som ikke ligger i ett kjøpesenter.

Serveringsbransjen betyr enormt mye ut over sin egen omsetning, og er kanskje den største enkeltstående bidragsyter til byliv sammen med butikkhandel.

I bylivundersøkelsen 2014 hvor Gehl Architects registrerte opphold i uterommene hvor man fysisk telte alle personer som oppholdt seg i byrommene ved observasjon. 45% av alle observasjoner (som ble gjort om sommeren) var personer som var sittende på en Kafe. Den nest største gruppen som ble observert var de stående personer de utgjorde 22 %. Altså var de i denne måleperioden utekafeene og serveringstedene som er den sterkeste bidragsgiver til en levende og pulserende by.

Serveringsbransjen er den viktigste enkeltfaktoren for konvertering av besøkende til shopping, kultur og underholdning.

Serveringsbransjen er den bransjen som syr sammen de ulike beveggrunnene som gir byliv. Det er dette elementet som er limet mellom kulturaktiviteter, møtevirksomhet, handel og annen aktivitet. Hele 44 % av osloborgerne sier at de besøker en restaurant i forbindelse med shopping, viser vår undersøkelse Handelens 4 bud

IMG_1771

Cafe på Jessheim storsenter

Gode forutsigbare rammevilkår for serveringsbransjen er viktig for å skape et myldrende byliv.

Alle som har drevet kommersiell virksomhet som innbefatter kundebesøk kjenner til begrepet «folk trekker folk». Byrådet i Oslo har bestemt at bilfritt byliv er en god ide for å skape byliv i Oslo sentrum, skal han få til dette er han helt avhengig av serveringsbransjen for å skape en levende by. Da er det viktig at Oslo Kommune samarbeider med næringen for å nå disse målene. Skal næringen være med å bidra til dette bør man ikke sende regningen til de som skal være med å hjelpe kommunen med sitt «bilfritt bylivs» prosjekt.

Restaurant og serveringsnæringen i Oslo ønsker selvsagt å være med å bidra til å skape et myldrende byliv i Oslo sentrum. Bransjen er dokumenterbart det viktigste «limet» for konvertering av besøkende til all annet byliv, da er det ikke riktig at næringen betaler for leie av gateareal. Fjern betalingen for utleie, sørg heller for at kontraktene er langvarige og inneholder kvalitetskrav (estetikk, belysning, varme etc.) for å drifte uterommene, la de som driver førsteetasje virksomhetene få fortrinnsrett til gaterommene utenfor sine fasader slik at vi ikke får inn useriøse aktører som ønsker og «skumme» markedet på flotte sommerdager.

IMG_2610

Uteserveringen på Karl Johan. Foto: Visit Oslo

Skal man opprettholde serveringsnæringen i førsteetasjene så er det viktig at disse prioriteres i forhold til helårsdrift. På denne måten viser Oslo Kommune at de er en proaktiv næringspolitisk aktør som ønsker å skape noe for byen og sentrum og Oslos borgere. Med slike gode rammevilkår skal Oslo Handelsstands Forening sammen med sine medlemmer være med å bidra til å skape et best mulig byliv

Osloanalysen for 2016 er nå klar.

Dette er en analyse som tar for seg omsetningen fordelt på bransjer i Oslo og Akershus samt dekningsgrader innenfor du ulike bydelene og kommunene i Akershus. Rapporten gir et omfattende bilde av hvordan de ulike bransjene har utviklet seg gjennom året med tanke på omsetning, Videre tar den for seg omsetningsutviklingen innenfor de geografiske områdene i Osloregionen.

Hvem kjøper rapportene?

Rapporten kjøpes hovedsakelig av fagpersoner som driver med analyse av handelstall innenfor kjeder og Retail virksomheter samt eiere, investorer, eiendomsutviklere og konsulenter som er opptatt av Retail markedet.


Begge rapportene koster 1875 for medlemmer, for ikke medlemmer koster disse 3750. Ta kontakt med Lars(at)ohf.no for bestilling av rapporter.


Lars Fredriksen, Oslo, 29.06.2017

 

 

Oslo kommune går dør-til-dør

Del : fbtw

I forbindelse med varsel om oppstart av «Områderegulering for Sentrums gater og byrom» og høring av planprogrammet, gjennomfører Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten) en dør-til-dør aksjon i sentrum. 

DSC_0004

Ingunn Hafnor hos Riktige Leker mottar informasjon fra representanter fra kommunen

Det er satt av tre hele arbeidsdager til aksjonen: 27. , 28. og 30. juni. De begynner ca. kl. 09 og avslutter dagen ca. kl. 15. Seks ansatte fra Plan- og bygningsetaten deler sentrum mellom seg, og besøker handel og næringsliv i alle gater. Målet med besøket er å informere om reguleringsarbeidet, men også kunne svare på spørsmål og temaer som dere er opptatt av.

Følgende grupper vil besøkes:
• Butikker
• Kiosker
• Serveringssteder
• Behandlingsklinikker (hudpleie, massasje, frisører etc)
• Kulturinstitusjoner
• Hoteller

Følgende grupper besøkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes:
• Kontor
• Eiendomsmeglere
• Foreninger

Det er fint om dere har mulighet til å tenke litt i gjennom hva som er viktig for dere i sentrumspolitikken. Er noe problematisk for deg, eller har du mening om hva som vil gjøre sentrum bedre for handel, servering og service.

Vi følger selvsagt opp denne besøksrunden. Det er fint om du kan sende oss en melding om hvordan møtet med kommunen har gått, eller kontakte oss på en annen måte.

Ta gjerne kontakt med oss om sentrumspolitikken – og om du har spørsmål eller meninger vil vi gjerne høre fra deg!

Ny politikk for sentrum i Oslo – om bilfritt byliv i Oslo sentrum

Del : fbtw

Oslo sentrum er regionens og landets viktigste handelsområde. Det er også et område der OHF har flest medlemmer, og det området som har opplevd størst politisk oppmerksomhet det siste året gjennom Oslo kommunes mål om «bilfritt byliv». Oslo kommune har nå lagt frem et forslag til «Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum». Programmet er foreslått av etatene i Oslo, og etter høringsrunden vil dette bli lagt frem for politisk behandling – dvs. først behandles hos Byrådet før Oslo Bystyre endelige vedtar programmet.

Programmet skal forplikte kommunens sentrumspolitikk i fire overordnete strategier, og deretter skal programmet styre kommunens fremtidige arbeid med budsjetter, reguleringer og enkelttiltak i sentrum av Oslo. OHF oppfatter at kommunen tenker å bruke handlingsprogrammet som et beslutningsgrunnlag. Samtidig har kommunen også valgt å gjøre et politisk mål som en betingelse i handlingsprogrammet:
«Et bilfritt sentrum er ett av flere virkemidler for å oppnå økt byliv i Oslo sentrum og en forutsetning for gjennomføring av handlingsprogrammet».


OHFs standpunkt

Oslo Handelsstands Forening har alltid vært sterkt engasjert i sentrumsutvikling, både Oslo sentrum og mindre sentrum / torg utover i vår region. Vår sentrumspolitikk har ligget fast, og hviler på dette verdigrunnlaget:

Sentrum er en møteplass for mennesker, der handel, service, opplevelser og servering tilbys. Et godt sentrum krever rammebetingelser for næringsdrivende som sikrer lønnsomhet, seriøsitet og langsiktighet. Sentrumspolitikk må derfor utformes slik at den sikrer positiv utvikling i handel og arbeidsplasser, og at eksisterende næringsliv blir involvert i fastlegging av rammebetingelser. Rammebetingelser i denne sammenheng er trafikkregler, kollektivtrafikk, bestemmelser for varelevering, trygghetstiltak, planbestemmelser, reguleringsbestemmelser, skjenkepolitikk, åpningstider og mye annet.

Om kommunens forslag

Det foreslåtte handlingsprogrammet er stort, og omtaler mange forhold ved sentrum – både hva som er der i dag; hva som ønskes å endre, og hvordan kommunen ønsker at sentrum skal være i fremtiden.
Oslo Handelsstands Forening har vært aktiv i kommunens arbeid med sentrumspolitikk, og vil fortsette med dette fremover. Vi ønsker derfor vurderinger, innspill og råd fra våre medlemmer i dette arbeidet – og da særlig synspunkter på temaene fra handlingsprogrammet:

1. Byliv kommer som følge av disse syv egenskaper:

a. By-økonomi (næring, handel og verdiskaping)
b. Kultur
c. Mobilitet
d. Fok (Hva betyr det?)
e. Arkitektur
f. Innovasjon
g. Natur

2. Sentrum kan deles inn i 13 delområder (soner), der hver sone har særlige karakterer, egenskaper og problemstillinger.

3. Strategier skal skje i to retninger:

a. Romlig, dvs. at byrommet skal utvikles i en fysisk utstrekning slik at det får bedre utforming, kobles sammen med andre byrom / delområder gjennom samferdsel, bygningstiltak o.a.
b. Organisatorisk, dvs. at strategien skal medføre at kommunen, innbyggerne, organisasjoner og næringsliv jobber sammen på en ny og bedre måte.
Hver enkelt sone er derfor beskrevet, analysert og foreslått tiltak m.v., da slik at både bylivsfaktorene og strategiene er lagt til grunn.

Vi oppfordrer våre medlemmer:

OHF ber i denne omgang våre medlemmer som ønsker å engasjere seg, om å gi tilbakemeldinger på følgende:

a) Soneinndelingen: Er beskrivelsen av de enkelte soner, og den analysen som kommunen har gjort i de enkelte soner i tråd med hvordan du tenker?
b) Er OHFs verdigrunnlag i sentrumspolitikk (se tekstboksen over) i tråd med dine tanker om sentrumspolitikk?
c) Til slutt ønsker vi gjerne medlemmenes konkrete innspill på hva som er viktigst å gjøre av tiltak eller løsninger å sikre god sentrumsutvikling.

JonAnders72_51

Jon Anders Henriksen

Høringsfristen for handlingsprogrammet utløper 16. mai 2017. Ønsker du at OHF skal kunne ta dine innspill med i betraktning, bør vi derfor høre fra deg innen 5. mai 2017. Spørsmål og kommentarer kan rettes direkte til Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Bilfritt sentrum og byliv – hva med varene til butikk og restaurant?

Del : fbtw

OHF er tungt engasjert i Oslo kommunes politikk om et bilfritt byliv i sentrum. Vi er opptatt av at sentrum (og andre deler av Osloregionen!) skal være lett å komme til for kunder og beboere. Vi har videre bidratt til at byrådets politikk er justert slik at bilfritt byliv skal sikre næringstransport, serviceoppdrag og ikke minst varelevering. Det gjenstår å se hvordan politikken blir omsatt i praktiske løsninger.

gater_4

Varene skal frem, her i Torggata er det satt av plass til varedistribusjon.

Det pågår mange prosesser internt i kommunen som er knyttet til prosjektet om bilfritt byliv. Blant disse er egne delprosjekter der ett handler om varedistribusjon innenfor Ring 1. OHF deltar i arbeidet, og bidrar med informasjon om hvordan handelen trenger varer levert (frekvens, kostnader, risiko for skader o.a.).

OHF er tydelige på at innstramminger i trafikken i Oslo sentrum, må veies opp med positive virkemidler for handelen i sentrum. Skal sentrum forbli et attraktivt og lønnsomt handelsområde, må det legges til rette for handel. Det trengs sentrumsleder, mobilitetsløsninger for både personer og varer, lys og renhold, trygghet og gode gater. I tillegg ber vi kommunen om å gjøre positive ting for handelen i sentrum, for å avlaste byrder som følger av trafikkinnstramminger.

Har du en idé så la oss høre om den

Vil det være interessant å ha tilskudd til hjemtransport, subsidierte og trygge varelagere i sentrum, eller annet som kommunen kan støtte opp under, vil vi gjerne høre om dette. Det samme gjelder ideer og forslag fra våre medlemmer om hvordan vi best skal sikre hele varetransportkjeden i sentrum – fra produsent, via butikk og helt frem til kunden. Ta kontakt med Jon Anders Henriksen på JonAnders(at)ohf.no

JonAnders72_51

Har du noen gode ideer vil Jon Anders gjerne høre om det. Send en mail!

Vi håper ellers vi ser deg på vårt frokostmøte 21.mars der byrådsleder Raymond Johansen kommer for å fortelle og forklare bilfritt byliv for oss. Meld deg på her.