Innlegg

Vi gratulerer!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening gratulerer de 17 Stortingsrepresentantene fra Akershus, og 19 Stortingsrepresentantene fra Oslo, som i går kveld ble valgt inn som folkevalgte fra vår region til å være våre Stortingskvinner og -menn de neste fire årene.

Vi ønsker velkommen tilbake til alle de folkevalgte vi har jobbet godt sammen med i de siste fire år, og vi ønsker ikke minst lykke til de nye folkevalgte som skal jobbe for nasjonens og regionens beste de fire neste år. Det er enkelt å slutte seg til statsministerens ord fra talen hun holdt i sin tale på valgvaken til Høyre i går kveld – en sak er valget som er gjennomført, en mye viktigere sak er de viktige utfordringer som vi står overfor i næringsutvikling, økonomisk politikk, skatt, samferdsel, integrering, utdanning, miljø og klima. Oppgavene er mange, og krever kloke og næringsvennlige løsninger. OHF vil yte sitt for å bidra til at våre folkevalgte kan gjøre jobben sin skikkelig!


 Administrerende direktør Jon Anders Henriksen (konst.)

 

Intervju med Arbeiderpartiet

Del : fbtw

Hør her hva Inger Helene Vaaten,  8. kandidat på Oslo Arbeiderpartis liste, svarer på våre spørsmål om handelens vilkår. Hennes bakgrunn er fra fagbevegelsen, fra LO-forbundet Handel og Kontor. Der har hun jobbet i 10 år. Varehandel er derfor noe hun kjenner ganske godt og sier hun er opptatt av som politiker.


 IMG_0800

1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Som statsminister i Norge vil jeg være opptatt av at den tredje største næringen i Norge, får forutsigbare rammevilkår og ikke møtes med politikk etter innfallsmetoden. Høyre og FrP regjeringens poseavgift, momsfri utenlandsk netthandel og frislipp av søndagsåpne butikker er alle eksempler på dårlig politisk håndverk som kunne satt flere tusen arbeidsplasser i fare. Heldigvis ble dette stoppet gjennom massiv motstand. Hverken bransjen, de ansatte eller et flertall i folket ville ha det. Og heller ikke Arbeiderpartiet. Det vi trenger for næringen, er en helhetlig og forutsigbar politikk for å sikre gode investeringer, verdiskapning og arbeidsplasser i Osloregionen, men også i hele landet. Derfor går Arbeiderpartiet inn for en stortingsmelding for varehandelen.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Det spørs hvor mye det koster å produsere ølet og hvor høy prisen må være for å sikre de ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Folk må ha påfyll av drivstoff for å fungere i en arbeidssituasjon, dessuten er kantina en viktig sosial, kulturell og uformell møteplass for de ansatte. Klart det skal være kantine i Regjeringskvartalet.

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Spørs hvor jeg skal, hva slags vær det er og hva som er målet mitt med turen. Skal jeg trene, velger jeg åpenbart sykkelen. Skal jeg fort fram, blir det trikk. Uansett er begge deler grønne valg, og det liker jeg.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Arbeiderpartiet har alltid hatt arbeid til alle som jobb nummer 1. Skal vi innføre momsfritak, må det være like vilkår for alle. Momsfritak kun for utenlandsk netthandel vil virke konkurransevridende og kan bety kroken på døra for flere tusen norske arbeidsplasser.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Jeg kommer selv fra bransjen, jobber i Handel og Kontor og kjenner varehandelen godt. Det har vært jobben min i over 10 år og jeg har møtt og snakket med mange tillitsvalgte og butikkansatte. Og er det noe jeg er opptatt av, så er det hvordan ansatte i varehandelen har det. Jeg har lyttet til hva de er opptatt av, hva de trenger av tiltak og hvilke endringer som må til. Jeg vet hvor skoen trykker, hva som er utfordringene og også hva som er styrkene. Dette er viktig når en stortingsmelding for varehandelen skal gis liv og innhold.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Forutsigbare prosesser, helhetlig tenkning og god medvirkning er noen av de viktigste elementene i god og bærekraftig byutvikling. Samtidig er det viktig å bygge by, og ikke bare boliger. Det betyr gode, grønne møteplasser, funksjonsblanding, næring og arbeidsplasser, boligvariasjon og fortetting ved kollektivknutepunkter.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

  • Vi skal sikre rettferdige og forutsigbare konkurransevilkår gjennom blant annet å innføre en lov om god handelsskikk.
  • Vi vil styrke tilsynsmyndighetene og det tverrfaglige samarbeidet mellom politi, skatteetaten og NAV for å luke ut useriøse aktører.
  • Vi har satt av egne midler til innovasjon og skal være med på å løfte fram suksesshistorier fra inkubatormiljøer i Oslo. VisitOslo får stabile rammer, det kommer varehandelen til gode.IMG_0794

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja, åpenbart!

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

  • Styrke tilsynsmyndighetene og det tverrfaglige samarbeidet mellom politiet, skatteetaten, NAV og næringsliv for å luke ut useriøse aktører.
  •  Styrke arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom trepartssamarbeid og en egen bransjeavtale for varehandelen.
  • Stille krav til arbeidsgiverne om økt sikkerhet og vern for de ansatte, gjennom egen eller styrket forskrift rundt ansattes vern. Dette for å forebygge vold og trusler om vold. Flere ansatte på jobb samtidig kan også ha en avskrekkende effekt på kriminelle handlinger.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Fortsette den grønne linjen med bilfritt sentrum, færre parkeringer og opptrapping av satsingen på kollektivtrafikk og sykkelveier. Samtidig vil vi legge til rette for adkomst for de som driver næringsvirksomhet. I sum betyr dette vinn-vinn-vinn situasjon. Mindre trafikk, lettere forflytning for varelevering, renovasjon og sikkerhet og renere luft for de som bor og ferdes i storbyen.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Vi vil ha en ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten. Skattesystemet skal være enkelt og forutsigbart for både folk og bedrifter og det skal bidra til mer effektiv ressursbruk. De som har høyere inntekter og store formuer skal betale mer og de som har lite, skal betale mindre. Vi øker altså formueskatten til de som har mest, men senker samtidig selskapsskatten fordi det er den som har betydning for bedriftenes bunnlinje.

Intervju med Miljøpartiet de Grønne

Del : fbtw

OHF intervjuer årets Stortingskandidater før valget, denne gangen er det Une Bastholm, nasjonal talsperson i De Grønne sin tur til å svare. Une har vært 1. vara til Stortinget siden 2013 og har møtt en rekke ganger for De Grønne allerede, i tillegg til å ha jobbet fast som rådgiver i stortingsgruppa.

Une_1

Une Bastholm Foto: Beathe Schieldrop

1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Jeg ville bidratt med god grønn byutvikling som gir mindre forurensende og støyende biltrafikk, mindre kø for næringslivet og sikrer et yrende byliv og en attraktiv by å både bo i og besøke. Jeg ville hindret videre kjøpesenterutbygging og satset på mangfoldig sentrumshandel.
Det betyr:
– Få på plass viktige tiltak for å redusere privatbilismen til fordel for mer effektiv transport som kan redusere køene for næringstransport og gjøre byen mer attraktiv.
– Sørge for gode felles møteplasser, grøntområder og natur som gjør regionen attraktiv å besøke, bo og jobbe i.
– Fjerne moms på reparasjoner og gjenbruk, som vil sette fart på bransjer som bidrar til bedre ressursutnyttelse.
– Støtte opp under næringslivets initiativ til å bidra til byliv og byutvikling gjennom å forenkle kontakten med myndighetene.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Det tror jeg markedet fikser greit på egenhånd. Det må jo lønne seg, men heller ikke koste mer enn at folk kjøper det. Jeg synes det er fantastisk at vi har fått et stort mangfold av ølbryggerier i Oslo.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Her er jeg litt usikker. Vi har tradisjon for kantiner på store arbeidsplasser i Norge, og det kan være viktig for arbeidsmiljøet. Samtidig er et argument mot kantine at det vil gi kunder til kafé- og restaurantbransjen i området rundt, noe som vil styrke bylivet og tilbudet i sentrum.

Une_3

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Sykkel er det mest praktiske i en by, fordi den er effektiv, tar lite plass og er utslippsfri. Den gir lite til ingen støy, er bra for folkehelsa og avlaster kollektivtransporten. Men ikke alle kan eller vil sykle, og trikken er et supert alternativ for dem som vil reise kollektivt. Den er kapasitetssterk og kan transportere mange mennesker på en komfortabel måte. Det viser seg forresten at mange foretrekker trikk foran buss, og at kollektivandelen øker når trikken erstatter buss.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Jeg støtter dagens politikk og vil ikke innføre momsfritak for all varehandel under 350 kr. Flere nisjevarer som ikke selges i Norge vil dobbeltbeskattes dersom man må betale moms på dem også her.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Fordi jeg er opptatt av næringspolitikk og forbrukerspørsmål og har selv bakgrunn som gründer innen varehandelen. Jeg var med og starte og drive en butikk med fokus på miljøvennlige, rettferdige og dyrevennlige dagligvarer, som familien min fortsatt driver i Trondheim. Jeg har også et helhetssyn på samfunnet og vil kjempe for en bypolitikk som sikrer trygge bomiljøer, effektiv og grønn mobilitet, et levende og attraktivt byliv og et blomstrende, mangfoldig næringsliv. En storby som Oslo har andre utfordringer og behov enn bygder og tettsteder. Vi har tradisjon for en målrettet nasjonal distriktspolitikk i Norge. Det er på tide at vi får det samme for byene, en nasjonal
bypolitikk.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Moderne byutvikling handler om å skape gode tjenester, byrom og møteplasser som styrker livskvaliteten, bylivet og næringslivet. I Osloregionen, hvor arealene er under stort press, er det å gjøre det enklere for flest mulig å reise miljøvennlig og klare seg uten bil i hverdagen et av de viktigste grepene vi kan ta. Vi vil stimulere til sentrumshandel basert på gange, sykkel og kollektiv gjennom bymiljøpakker, og håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre strengere. Mens regjeringen har
økt momsen på kollektiv i denne perioden ønsker vi å fjerne momsen den helt. Og vi ønsker å gjøre mer for å hindre boligspekulasjon og høye boligpriser, som å bygge flere og mer forskjellige boliger og gjøre det mindre attraktivt å investere i eiendom utover egen bolig.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og
innovasjon i næringen?

Vi ønsker å gi næringslivet gode og langsiktige rammevilkår, og redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv gjennom statlige investeringsfond, målrettede skattefordeler og statlige investeringsfond. Lokalt ønsker vi å styrke det regionale innovasjonssamarbeidet gjennom Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akerhus og Oslos næringsutviklingsprogram. Oslo er en by med høyt kunnskapsnivå, mye kreativitet og mange driftige gründere. Vi vil styrke nettverkene av gründerbedrifter med kapital og kompetanse. Det vil vi gjøre ved å skjerme flere småbedriftseiere fra formuesskatt, med et høyere bunnfradrag og endre dagens ordning med forskuddsskatt som kan oppleves som en hindring for å etablere et foretak. Jeg vil også jobbe for å videreutvikle Oslo som en attraktiv kultur, festival og utelivsby og dermed bidra positivt til resten av næringslivet og gjøre Oslo til en enda mer spennende og attraktiv by å bo i.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja, i arbeidet med en grønn omstilling av samfunnet vil handel spille en viktig rolle. Vi vil også bruke offentlige innkjøp mer målrettet for å fremme miljøvennlig og etisk handel gjennom krav i anbud og bruk av utviklingskontrakter. Som Oslopolitiker ønsker jeg gjerne mer kontakt med OHF og deres medlemmer for å lære og få
innspill for å løfte næringspolitiske spørsmål som stortingsrepresentant for Oslo.

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Handel og service bidrar til å skape levende byer. Gater og byrom bør ikke bare ses på som gjennomfartsårer, men også tilrettelegges for opphold. Bilfritt byliv-prosjektet i Oslo handler nettopp om hvordan vi kan ta tilbake gata som sosial arena – som møteplass, lekeplass og markedsplass. Vi vil ta i bruk flere gater og plasser f.eks gjennom uteservering og salg på gategrunn. Og erfaringer fra andre storbyer viser at en tilrettelegging for myke trafikanter på bekostning av privatbiler har ført
til økt omsetningen for handelsstanden fordi folk bruker sentrum mer, selv om man fryktet det motsatte. Mindre privatbiler gir plass til flere mennesker og vareleverandørene får bedre kår.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne
posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Vi har store visjoner for norsk samferdselspolitikk, med mål om køfrie reiser, og flere grønne byrom med mer plass og bedre tilrettelegging for gående, syklister, dyreliv, kulturliv og lokalt næringsliv. Satsing på kollektiv, sykkel og gange i byer er ikke bare mer bærekraftig – det fungerer bedre for alle trafikantgrupper, inkludert bilistene, fordi det reduserer bilkøene. Dette sikrer bedre tilgjengelighet og fremkommelighet for langt flere, inkludert nyttetransporten. Vi ønsker et historisk jernbaneløft, med redusert reisetid og bedre vilkår for gods. Effektiv varetransport av gods er viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv. Å flytte mer gods fra vei til bane og sjø vil redusere klimautslipp betraktelig, bidra til redusert tungtransport på veiene og med det både økt trafikksikkerhet og mindre kø. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men krever politiskvilje.

De Grønne vil sørge for at satsing på teknologiutvikling innen transport raskt kan bidra til effektiv, miljøvennlig varetransport. Fremfor å satse på ineffektive motorveiløsninger som E18 vestkorridoren og ferjefri E39 vil vi altså bruke pengene på samferdselsprosjekter som faktisk reduserer køene, og bedre vedlikehold av eksisterende vegnett. Eksplosjonen i elsykkelmarkedet viser at sykkel vil bli en viktigere del av transportsystemet, også på lengre avstander enn i dag, og det vil vi legge til rette for.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Det må bli enklere å starte bedrifter i Norge. Vi vil sørge for at rammevilkårene for oppstartsbedrifter er best mulig. Et av våre viktigste grep er et omfattende grønt skatteskifte som i tillegg gjør det lettere å få grønne virksomheter til å lønne seg. Vi vil blant annet skjerme flere småbedriftseiere fra formuesskatt, redusere arbeidsgiveravgiften, forenkle regelverk og endre dagens ordning med forskuddsskatt som av mange oppleves urimelig, og er en unødvendig hindring for å etablere et
foretak. Samtidig vil vi sikre prinsippet om “forurenser betaler” gjennom avgifter som bidrar til at det lønner seg å drive grønt. Vi vil også sette av risikokapital for å få nye prosjekter og arbeidsplasser raskt på beina og at kommuner og fylkeskommuner skal tildeles midler som kan brukes til å realisere næringsutvikling lokalt.
Une_2

 

Positiv bilfri utvikling

Del : fbtw

OHF har et sterkt engasjement for sentrumsutvikling, og har fulgt saken med «Bilfritt Byliv» tett. Vi har som mål å sikre at byøkonomi – et begrep som benyttes om handel, tjenester og annen kommersiell utvikling i sentrale strøk – blir et styrende hensyn i den politikk som legges for sentrumsutviklingen.

Dette har ikke vært enkelt, for det er mange kryssende hensyn som skal sikres når byens folkevalgte skal bestemme kommunes regler og policy for byen vår. Vi har vært krystallklare på at handel, arbeidsplasser og økonomi må ligge til grunn for bypolitikken. OHF er derfor svært tilfreds med at Oslo bystyre har uttrykt enighet i dette målet, og at bystyret nå vil sørge for at byrådet og etater skal jobbe for dette målet før ny politikk skal iverksettes.

guardian

Vi synes at avisen The Guardian fanget opp våre poenger godt i denne artikkelen. Vi har blant annet foreslått innføring av en modell som fortløpende måler den økonomiske utviklingen. Vi har vært kritiske til løsninger som ikke tar hensyn til sesongvariasjoner og det eksisterende næringsliv (se her). Og vi har vært opptatt av at byutvikling må skje i samvirke mellom kommune, gårdeiere og næringsdrivende (se her).

OHF fremmet målinger for bystyret

Dette budskapet fremmet vi også til bystyrets komité for samferdsel og miljø for kort tid siden, og vi har fulgt debatten i komiteen med sterk interesse. Samferdselskomiteen vedtok forrige uke følgende: Byrådet bes gjennomføre en analyse av virkningene for handels- og næringslivet av tiltakene i prosjektet bilfritt byliv både før og etter at de gjennomføres.

Med dette har byens politikere og Oslo Handelsstands Forening nådd enighet – og for det takker vi både byrådspartier og bystyrets opposisjonspartier for. Det er nå viktig at bystyrets vedtak (når dette vedtas i bystyret senere i juni) følges opp av byråd og etater, og at vi kan samarbeide godt om utvikling av et levende sentrum der byens brukere får oppleve trygg og lønnsom handel, god servering, fine byrom og mange mennesker!