Innlegg

Trygghetsfrokost

Del : fbtw

Raymond Johansen var som vanlig engasjert da han var på besøk hos OHF under Trygghetsfrokost den 13. juni. Byrådslederen innledet med en personlig beretning om 22. juli, før han fremmet generelle betraktninger om hvordan kommunen og innbyggerne side om side må jobbe sammen for en trygg og vennlig by.

DSC_0011

Byrådslederen tar trygghet på alvor

Byantikvar Janne Wilberg kåserte livlig om hvordan man bør – og ikke bør – bruke bygninger for å fremme trivsel som verktøy for økt trygghet i byen. At julebelysning kan bidra til økt trivsel var et tydelig eksempel; de besøkende går der det er lys, og holder seg unna de mørke gatene. Janne brenner særlig for å sette hus tilbake i god skikk, og etterlyste mer aktiv bruk av vinduer som en utstillingsplass for butikkenes varer. Tildekking av vinduer er lite hyggelig. Hun poengterte særlig at man kan komme langt med små midler når det kommer til å holde byen vakker og innbydende. Hva med en pris til byens beste vaktmester?

DSC_0020

Osman Ibrahim fra beredskapsetaten holdt et detaljert innlegg om hvordan kommunen jobber for å gjøre byen tryggere, gjennom TRiO. Bokstavene står for Trygg i Oslo, et nettverk av ulike aktører som drar i samme retning for å gjøre byen tryggere, etter målbare kriterier. Beredskapsetaten kan gjøre seg nytte av informasjon helt ned til mindre deler i hver enkelt bydel – her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Osman skisserte hvordan dette skal resultere i et dynamisk verktøy der publikum kan rapportere sin opplevde trygghet, eller mangel på sådan, via en enkel app på telefonen. Vi gleder oss til å se resultatet når det foreligger.

DSC_0035

Gunnar Larssen takker Osman Ibrahim for innlegget

 

 

Bilfritt byliv gate for gate

Del : fbtw

Gunnar Larssen i OHF ønsket i dag velkommen til frokostmøte om bilfritt byliv i Oslo sentrum. Temaet har vært høyaktuelt i Oslo siden valget i 2015, og i den senere tid har OHF og næringsdrivende vært sterkt kritisk til både politiske signaler, beslutninger og tiltak som har vært fremmet i det offentlige ordskiftet.

DSC_0146
Byrådsleder Raymond Johansen (AP) møtte derfor OHFs medlemmer og gjester i dagens møte, og benyttet anledningen til å fortelle om byrådets tiltak for bilfritt byliv.
Byrådslederen fastslo at Oslos politikere og handelen har sammenfallende interesser ved at alle ønsker det beste for Oslos utvikling. Videre lovet Raymond Johansen at handelens interesser er avgjørende for byens utvikling, og derfor skulle han ta særlig ansvar for handelsstanden.

DSC_0145

Byrådslederen lover å ta vare på handelen.

Byrådet varsler at følgende tempoplan skal nå følges:

1. Fjerne en del p-plasser i sentrum 1.juni 2017
2. Utvider gågatenettet i 2018
3. Evaluerer tiltakene i 2019

Det ble konkret varslet at sentrumstiltakene i 2017 vil være i disse gatene, i det byråden omtaler som 6 piloter.

Forsommer:
– Øvre og nedre Slottsgate
– Fridtjof Nansens Plass og Kjeld Stubs gate
– Roald Amundsens gate

Sensommer:
– Møllergata
– Kongens gate (gatetun utenfor Sentralen)
– Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate

 

I sum vil det derfor bli fritt for gateparkering i det området som er merket på dette kartet.
Avslutningsvis kunne byrådslederen fortelle at fremfor alt er nær dialog med handelen og næringslivet viktig: «Vi må lytte, og vi må lære – av både handelen i Oslo og av andre byers erfaringer». OHF v/ Jon Anders Henriksen poengterte da at handelen er opptatt av å lage robuste sentrum der det er lønnsomt å drive næringsliv og da særlig handel, servering og tjenester.

«Bilfritt Byliv» har potensiale til å være en mulighet for både byens handel og politikere, men kan bli skuslet bort dersom sentrumspolitikken kun blir å fjerne parkeringsplasser og sette opp betonggriser, blomsterurner eller tilfeldige kunstverk i stedet.
OHF forventer at byrådet setter i gang en handels- og næringsanalyse i sentrum først –  slik at man da kan avdekke hvilke kritiske behov den enkelte næring har. Deretter kan byrådet lage en totalpakke der både «gulrøtter og pisk» blir brukt i arbeidet med å styrke sentrumsplassene i Oslo. En analyse kan være så enkel som en omsetningsmåling i de enkelte gater der tiltak vurderes utført, mens «gulrøtter» kan være alt fra støtte til markedsaktiviteter, skilting, gratis leie av gategrunn og annet.

Felles for slike tiltak må være at de er forankret i hva de lokale næringsdrivende etterspør – og ikke hva byråkratene tror virker. OHF har tidligere spilt inn behovet for gode løsninger knyttet til målinger av handel, omsetning, lønnsomhet m.v., og understreket i møtet at det er avgjørende at dette arbeidet er på plass før tiltak settes i verk. Til dette tok også en representant for handel på Grünerløkka ordet, og viste til deres situasjon der omsetningen har blitt redusert etter bortfall av p-plasser uten andre reparerende tiltak.

DSC_0165

Bilfritt byliv skaper engasjement også i pressen

Det ble tatt opp mange spørsmål i den påfølgende diskusjonen, blant annet etterspurte publikum bedre parkering for private sykler, ikke bare bysyklene som har egne stativ. Kommentarer kom også vedrørende midlertidige tiltak som gir dårlige gater, slik vi har sett eksempler på i Thereses gate og Thorvald Meyers gate. Forslag om gratis utleie av gategrunn, slik det praktiseres i København, ble også nevnt. Byrådslederen uttalte at han noterte seg alles innspill. Han la særlig vekt på ønsket om en sentrumsleder/bylivskontor, samt reiselivsbransjens behov.

OHF fast i sin sentrumspolitikk

Del : fbtw

Under bystyrets spørretime 1. februar , påsto miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) at «Oslo Handelsstands Forening har snudd tvert om 180 grader, og er nå positivt innstilt til tiltaket (Bilfritt Byliv)».

Vi er glade for at Oslos byråd ønsker OHFs tilslutning til den politikk som utøves, og vi vil alltid være positive til politikk som sikrer lønnsom, trygg og god handel, servering og næringsliv i Oslo. I dette tilfellet har derimot byråden tillagt OHF oppfatninger som ikke representerer virkeligheten.

I den politiske diskusjon rundt prosjektet Bilfritt Byliv har OHF vært tydelige på behovet for en helhetlig plan, ivareta handel og næring først og fremst, og sikre en fornuftig transportpolitikk, fremfor et jag mot enkelttransportformer. Vi er tilhengere av gode gågater, fine torg og lys i vinduene – men dette krever annet enn quick-fix som å forby kantsteinparkering eller biltrafikk.

Vi har bidratt til å øke kunnskapsnivået i debatten, og har også spilt inn konkret forslag til å sikre et levende sentrum. Dette er ikke det samme som å støtte retorikken rundt Bilfritt byliv – men å bidra positivt og konstruktivt i sentrumsdebatten i Oslo.

OHF er nemlig positive til kommunikasjon og samarbeid. Vi regner med at det blir mye fokus på Bilfritt Byliv/Levende By i tiden som kommer, og OHF kommer til å fortsette å jobbe for å fremme handel og det gode byliv. Uten butikker og servering blir det ikke noen levende by.

Vi har invitert til et åpent møte omkring temaet 21. mars, og er glade for at byrådsleder Raymond Johansen (AP) stiller som innleder, og deltar i samtalen om hvordan sentrum skal utvikles – både med handel, servering, service og lys i vinduene!

Byradsleder Raymond Johansen (Foto- CF-Wesenberg_kolonihaven).jpg (width940)

Raymond Johansen kommer til OHF 21. mars

Klikk her for påmelding til arrangementet!

Se forøvrig flere artikler om temaet:

Nettavisen

Østlandets blad