Innlegg

Intervju med Arbeiderpartiet

Del : fbtw

Hør her hva Inger Helene Vaaten,  8. kandidat på Oslo Arbeiderpartis liste, svarer på våre spørsmål om handelens vilkår. Hennes bakgrunn er fra fagbevegelsen, fra LO-forbundet Handel og Kontor. Der har hun jobbet i 10 år. Varehandel er derfor noe hun kjenner ganske godt og sier hun er opptatt av som politiker.


 IMG_0800

1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Som statsminister i Norge vil jeg være opptatt av at den tredje største næringen i Norge, får forutsigbare rammevilkår og ikke møtes med politikk etter innfallsmetoden. Høyre og FrP regjeringens poseavgift, momsfri utenlandsk netthandel og frislipp av søndagsåpne butikker er alle eksempler på dårlig politisk håndverk som kunne satt flere tusen arbeidsplasser i fare. Heldigvis ble dette stoppet gjennom massiv motstand. Hverken bransjen, de ansatte eller et flertall i folket ville ha det. Og heller ikke Arbeiderpartiet. Det vi trenger for næringen, er en helhetlig og forutsigbar politikk for å sikre gode investeringer, verdiskapning og arbeidsplasser i Osloregionen, men også i hele landet. Derfor går Arbeiderpartiet inn for en stortingsmelding for varehandelen.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Det spørs hvor mye det koster å produsere ølet og hvor høy prisen må være for å sikre de ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Folk må ha påfyll av drivstoff for å fungere i en arbeidssituasjon, dessuten er kantina en viktig sosial, kulturell og uformell møteplass for de ansatte. Klart det skal være kantine i Regjeringskvartalet.

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Spørs hvor jeg skal, hva slags vær det er og hva som er målet mitt med turen. Skal jeg trene, velger jeg åpenbart sykkelen. Skal jeg fort fram, blir det trikk. Uansett er begge deler grønne valg, og det liker jeg.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Arbeiderpartiet har alltid hatt arbeid til alle som jobb nummer 1. Skal vi innføre momsfritak, må det være like vilkår for alle. Momsfritak kun for utenlandsk netthandel vil virke konkurransevridende og kan bety kroken på døra for flere tusen norske arbeidsplasser.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Jeg kommer selv fra bransjen, jobber i Handel og Kontor og kjenner varehandelen godt. Det har vært jobben min i over 10 år og jeg har møtt og snakket med mange tillitsvalgte og butikkansatte. Og er det noe jeg er opptatt av, så er det hvordan ansatte i varehandelen har det. Jeg har lyttet til hva de er opptatt av, hva de trenger av tiltak og hvilke endringer som må til. Jeg vet hvor skoen trykker, hva som er utfordringene og også hva som er styrkene. Dette er viktig når en stortingsmelding for varehandelen skal gis liv og innhold.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Forutsigbare prosesser, helhetlig tenkning og god medvirkning er noen av de viktigste elementene i god og bærekraftig byutvikling. Samtidig er det viktig å bygge by, og ikke bare boliger. Det betyr gode, grønne møteplasser, funksjonsblanding, næring og arbeidsplasser, boligvariasjon og fortetting ved kollektivknutepunkter.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

  • Vi skal sikre rettferdige og forutsigbare konkurransevilkår gjennom blant annet å innføre en lov om god handelsskikk.
  • Vi vil styrke tilsynsmyndighetene og det tverrfaglige samarbeidet mellom politi, skatteetaten og NAV for å luke ut useriøse aktører.
  • Vi har satt av egne midler til innovasjon og skal være med på å løfte fram suksesshistorier fra inkubatormiljøer i Oslo. VisitOslo får stabile rammer, det kommer varehandelen til gode.IMG_0794

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja, åpenbart!

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

  • Styrke tilsynsmyndighetene og det tverrfaglige samarbeidet mellom politiet, skatteetaten, NAV og næringsliv for å luke ut useriøse aktører.
  •  Styrke arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom trepartssamarbeid og en egen bransjeavtale for varehandelen.
  • Stille krav til arbeidsgiverne om økt sikkerhet og vern for de ansatte, gjennom egen eller styrket forskrift rundt ansattes vern. Dette for å forebygge vold og trusler om vold. Flere ansatte på jobb samtidig kan også ha en avskrekkende effekt på kriminelle handlinger.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Fortsette den grønne linjen med bilfritt sentrum, færre parkeringer og opptrapping av satsingen på kollektivtrafikk og sykkelveier. Samtidig vil vi legge til rette for adkomst for de som driver næringsvirksomhet. I sum betyr dette vinn-vinn-vinn situasjon. Mindre trafikk, lettere forflytning for varelevering, renovasjon og sikkerhet og renere luft for de som bor og ferdes i storbyen.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Vi vil ha en ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten. Skattesystemet skal være enkelt og forutsigbart for både folk og bedrifter og det skal bidra til mer effektiv ressursbruk. De som har høyere inntekter og store formuer skal betale mer og de som har lite, skal betale mindre. Vi øker altså formueskatten til de som har mest, men senker samtidig selskapsskatten fordi det er den som har betydning for bedriftenes bunnlinje.

Intervju med Miljøpartiet de Grønne

Del : fbtw

OHF intervjuer årets Stortingskandidater før valget, denne gangen er det Une Bastholm, nasjonal talsperson i De Grønne sin tur til å svare. Une har vært 1. vara til Stortinget siden 2013 og har møtt en rekke ganger for De Grønne allerede, i tillegg til å ha jobbet fast som rådgiver i stortingsgruppa.

Une_1

Une Bastholm Foto: Beathe Schieldrop

1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Jeg ville bidratt med god grønn byutvikling som gir mindre forurensende og støyende biltrafikk, mindre kø for næringslivet og sikrer et yrende byliv og en attraktiv by å både bo i og besøke. Jeg ville hindret videre kjøpesenterutbygging og satset på mangfoldig sentrumshandel.
Det betyr:
– Få på plass viktige tiltak for å redusere privatbilismen til fordel for mer effektiv transport som kan redusere køene for næringstransport og gjøre byen mer attraktiv.
– Sørge for gode felles møteplasser, grøntområder og natur som gjør regionen attraktiv å besøke, bo og jobbe i.
– Fjerne moms på reparasjoner og gjenbruk, som vil sette fart på bransjer som bidrar til bedre ressursutnyttelse.
– Støtte opp under næringslivets initiativ til å bidra til byliv og byutvikling gjennom å forenkle kontakten med myndighetene.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Det tror jeg markedet fikser greit på egenhånd. Det må jo lønne seg, men heller ikke koste mer enn at folk kjøper det. Jeg synes det er fantastisk at vi har fått et stort mangfold av ølbryggerier i Oslo.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Her er jeg litt usikker. Vi har tradisjon for kantiner på store arbeidsplasser i Norge, og det kan være viktig for arbeidsmiljøet. Samtidig er et argument mot kantine at det vil gi kunder til kafé- og restaurantbransjen i området rundt, noe som vil styrke bylivet og tilbudet i sentrum.

Une_3

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Sykkel er det mest praktiske i en by, fordi den er effektiv, tar lite plass og er utslippsfri. Den gir lite til ingen støy, er bra for folkehelsa og avlaster kollektivtransporten. Men ikke alle kan eller vil sykle, og trikken er et supert alternativ for dem som vil reise kollektivt. Den er kapasitetssterk og kan transportere mange mennesker på en komfortabel måte. Det viser seg forresten at mange foretrekker trikk foran buss, og at kollektivandelen øker når trikken erstatter buss.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Jeg støtter dagens politikk og vil ikke innføre momsfritak for all varehandel under 350 kr. Flere nisjevarer som ikke selges i Norge vil dobbeltbeskattes dersom man må betale moms på dem også her.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Fordi jeg er opptatt av næringspolitikk og forbrukerspørsmål og har selv bakgrunn som gründer innen varehandelen. Jeg var med og starte og drive en butikk med fokus på miljøvennlige, rettferdige og dyrevennlige dagligvarer, som familien min fortsatt driver i Trondheim. Jeg har også et helhetssyn på samfunnet og vil kjempe for en bypolitikk som sikrer trygge bomiljøer, effektiv og grønn mobilitet, et levende og attraktivt byliv og et blomstrende, mangfoldig næringsliv. En storby som Oslo har andre utfordringer og behov enn bygder og tettsteder. Vi har tradisjon for en målrettet nasjonal distriktspolitikk i Norge. Det er på tide at vi får det samme for byene, en nasjonal
bypolitikk.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Moderne byutvikling handler om å skape gode tjenester, byrom og møteplasser som styrker livskvaliteten, bylivet og næringslivet. I Osloregionen, hvor arealene er under stort press, er det å gjøre det enklere for flest mulig å reise miljøvennlig og klare seg uten bil i hverdagen et av de viktigste grepene vi kan ta. Vi vil stimulere til sentrumshandel basert på gange, sykkel og kollektiv gjennom bymiljøpakker, og håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre strengere. Mens regjeringen har
økt momsen på kollektiv i denne perioden ønsker vi å fjerne momsen den helt. Og vi ønsker å gjøre mer for å hindre boligspekulasjon og høye boligpriser, som å bygge flere og mer forskjellige boliger og gjøre det mindre attraktivt å investere i eiendom utover egen bolig.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og
innovasjon i næringen?

Vi ønsker å gi næringslivet gode og langsiktige rammevilkår, og redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv gjennom statlige investeringsfond, målrettede skattefordeler og statlige investeringsfond. Lokalt ønsker vi å styrke det regionale innovasjonssamarbeidet gjennom Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akerhus og Oslos næringsutviklingsprogram. Oslo er en by med høyt kunnskapsnivå, mye kreativitet og mange driftige gründere. Vi vil styrke nettverkene av gründerbedrifter med kapital og kompetanse. Det vil vi gjøre ved å skjerme flere småbedriftseiere fra formuesskatt, med et høyere bunnfradrag og endre dagens ordning med forskuddsskatt som kan oppleves som en hindring for å etablere et foretak. Jeg vil også jobbe for å videreutvikle Oslo som en attraktiv kultur, festival og utelivsby og dermed bidra positivt til resten av næringslivet og gjøre Oslo til en enda mer spennende og attraktiv by å bo i.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja, i arbeidet med en grønn omstilling av samfunnet vil handel spille en viktig rolle. Vi vil også bruke offentlige innkjøp mer målrettet for å fremme miljøvennlig og etisk handel gjennom krav i anbud og bruk av utviklingskontrakter. Som Oslopolitiker ønsker jeg gjerne mer kontakt med OHF og deres medlemmer for å lære og få
innspill for å løfte næringspolitiske spørsmål som stortingsrepresentant for Oslo.

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Handel og service bidrar til å skape levende byer. Gater og byrom bør ikke bare ses på som gjennomfartsårer, men også tilrettelegges for opphold. Bilfritt byliv-prosjektet i Oslo handler nettopp om hvordan vi kan ta tilbake gata som sosial arena – som møteplass, lekeplass og markedsplass. Vi vil ta i bruk flere gater og plasser f.eks gjennom uteservering og salg på gategrunn. Og erfaringer fra andre storbyer viser at en tilrettelegging for myke trafikanter på bekostning av privatbiler har ført
til økt omsetningen for handelsstanden fordi folk bruker sentrum mer, selv om man fryktet det motsatte. Mindre privatbiler gir plass til flere mennesker og vareleverandørene får bedre kår.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne
posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Vi har store visjoner for norsk samferdselspolitikk, med mål om køfrie reiser, og flere grønne byrom med mer plass og bedre tilrettelegging for gående, syklister, dyreliv, kulturliv og lokalt næringsliv. Satsing på kollektiv, sykkel og gange i byer er ikke bare mer bærekraftig – det fungerer bedre for alle trafikantgrupper, inkludert bilistene, fordi det reduserer bilkøene. Dette sikrer bedre tilgjengelighet og fremkommelighet for langt flere, inkludert nyttetransporten. Vi ønsker et historisk jernbaneløft, med redusert reisetid og bedre vilkår for gods. Effektiv varetransport av gods er viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv. Å flytte mer gods fra vei til bane og sjø vil redusere klimautslipp betraktelig, bidra til redusert tungtransport på veiene og med det både økt trafikksikkerhet og mindre kø. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men krever politiskvilje.

De Grønne vil sørge for at satsing på teknologiutvikling innen transport raskt kan bidra til effektiv, miljøvennlig varetransport. Fremfor å satse på ineffektive motorveiløsninger som E18 vestkorridoren og ferjefri E39 vil vi altså bruke pengene på samferdselsprosjekter som faktisk reduserer køene, og bedre vedlikehold av eksisterende vegnett. Eksplosjonen i elsykkelmarkedet viser at sykkel vil bli en viktigere del av transportsystemet, også på lengre avstander enn i dag, og det vil vi legge til rette for.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Det må bli enklere å starte bedrifter i Norge. Vi vil sørge for at rammevilkårene for oppstartsbedrifter er best mulig. Et av våre viktigste grep er et omfattende grønt skatteskifte som i tillegg gjør det lettere å få grønne virksomheter til å lønne seg. Vi vil blant annet skjerme flere småbedriftseiere fra formuesskatt, redusere arbeidsgiveravgiften, forenkle regelverk og endre dagens ordning med forskuddsskatt som av mange oppleves urimelig, og er en unødvendig hindring for å etablere et
foretak. Samtidig vil vi sikre prinsippet om “forurenser betaler” gjennom avgifter som bidrar til at det lønner seg å drive grønt. Vi vil også sette av risikokapital for å få nye prosjekter og arbeidsplasser raskt på beina og at kommuner og fylkeskommuner skal tildeles midler som kan brukes til å realisere næringsutvikling lokalt.
Une_2

 

Sommerintervju med Kari Kaski (SV)

Del : fbtw

 


OHF intervjuer flere politiske partier før valget, med særlig vekt på handelens vilkår. Her svarer partisekretær Kari Elisabeth Kaski på våre spørsmål. Hun er førstekandidat for Oslo SV ved valget høsten 2017.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Det viktigste er god byutvikling. Overalt i verden går byene foran på område etter område. Løsningene på verdens store utfordringer kommer nedenifra, fra byene. SV vil ha byer med god stedsutvikling og med løsninger for framtida. Flertallet av verdens folk bor i by. Mer enn to av tre nordmenn bor nå i de 14 største byregionene i landet. På min dag som statsminister ville jeg:

1. satt i gang en stor satsing på miljøvennlig infrastruktur i byen.
2. satt i gang flere områdeløft i bydelene slik at vi sikrer god og trygg byutvikling over hele Oslo. Jeg ville rustet opp gode og attraktive byrom der folk ønsker å være. Slik tiltrekker vi mennesker og skaper en levende og trygg by.
3. Tatt initiativ til et miljøkompetanseprogram for næringslivet, og startet med de ansatte i varehandelen, fordi de rådgir tusenvis av forbrukere i sine innkjøp hver dag

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Så mye at det lønner seg å drive mikrobryggeri, men ikke mer enn at folk kjøper det. Jeg syns det er en veldig positiv utvikling at vi har fått så stort mangfold i utelivet i Oslo, også når det kommer til øl.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Ja, jeg mener det bør være det. Det vil gi gode arbeidsforhold for de mange tusen ansatte i departementene. Jeg er opptatt av at vi må skape gode byrom, og jeg bekymret for at de planene som ligger for regjeringskvartalet nå vil skape mindre byliv og for lite offentlig og attraktivt areal i sentrum. Vi mener planene rundt regjeringskvartalet må ses på igjen etter stortingsvalget.

Kaski_1

Kari Elisabeth Kaski (SV)

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

For en miljøverner er det vanskelig å velge trikk eller sykkel. SV ønsker at det skal bli lettere å klare seg uten bilen, og da trengs begge løsningene. Nå bygges det mer sykkelvei i Oslo, og det er bra for det blir lettere for flere å sykle. Jeg og SV vil også ha mer trikk, og vi vil prioritere å bygge trikk over Tonsenhagen og på ring 2.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Jeg mener tiden er inne for å fjerne momsfritak for netthandel fra utlandet, for å sikre norsk næringsliv like konkurransevilkår. I tillegg er det viktig at reklamasjonsrettigheter kjøpt på varer på nett skjerpes over tid i takt med tilsvarende rettigheter i butikk.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Fordi jeg vil være en tydelig Oslostemme på Stortinget og jobbe for at Oslo skal bli en enda bedre by for befolkning og næringsliv. SV vil ha gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i handelen. Vi vil styrke arbeidsmiljøloven og lovfeste retten til faste og hele stillinger. SV jobber også en enklere arbeidshverdag, ved at vi ønsker at alle 1. og 2. klassinger i byen skal få gratis halvdagsplass i Aktivitets-skolen. Slik kan alle barn få være med og leke og lære mens foreldrene enklere kan delta i arbeidslivet.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

SV vil prioritere Oslo. SV legger opp til mer enn 50 milliarder kroner enn regjeringen i infrastuktur i byene i vårt alternative forsalg til nasjonal transportplan. Det er positivt for miljøet at folk bor i byer, hvor folk bor og arbeider på et begrenset område. Men da må transporten, boligpolitikken og byutviklingen være miljøvennlig og smart. Det er viktig at byutviklingen styres, heller enn at politikerne abdiserer og overlater alt til private utbyggere. Gode bymiljø som folk har lyst til å oppsøke er et viktig premiss for handel som det offentlige kan bidra med for å støtte det lokale næringslivet. Vi vil også utvikle attraktive og allment tilgjengelige byrom. Tenk bare hva det nye offentlige badeområdet på Sørenga har å si for Oslo.

Mindre biltrafikk kan gjøre byene mer effektive og attraktive som bo- og oppvekstmiljø for folk i ulike livssituasjoner, gi grunnlag for handel, opplevelse og rekreasjon, samt sikre framkommelighet for næringsliv, kollektivtrafikk og nyttetransport. Når vi gir mindre plass til bilen, får vi mer plass til mye annet, alt fra fortauscafeer lekeplasser. Slike ting drar folk til et område og kan være bra for handelen.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

Jeg ønsker blant annet å løfte debatten om sirkulær økonomi og forbrukerpolitikk. Vi trenger utvikle rammevilkår som fremmer de bedriftene som er gode på kvalitet på bekostning av mer bruk-og-kast. Jeg tror det finnes et stort potensial i å få ansatte i butikker og tjenestenæring med på miljødugnaden. Når folk skal kjøpe alt fra maling til bil eller kjøleskap, eller vurdere reparasjon eller nykjøp, så er det mulig å gjøre gode eller dårlige miljøvalg. De ansatte i butikken er ofte rådgiveren. Derfor har SV tatt til orde for et samarbeid mellom handelsnæringen, staten og fagorganisasjonene om et miljøkompetanseprogram for næringen. Gjennom å satse på kompetanse, stille krav til produktdesign, produsentansvar, garantiordninger og merking av produkter, samt styrke forbrukerrettigheter kan vi være innovative i miljøvennlig næringsutvikling.

Kaski_2

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Jeg håper jeg kan bidra til det, og jeg vil gjerne komme på besøk til medlemmene i OHF for å lære mer og få innspill til jobben jeg skal gjøre som stortingsrepresentant. Jeg håper også vi kan jobbe sammen om å få realisert et samarbeid mellom næringslivets organisasjoner, fagorganisasjonene og staten om et miljøkompetanseprogram for varehandelen.

 

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

SV vil styrke rammevilkårene til offentlige institusjoner som for eksempel Skatteetaten, Økokrim og Arbeidstilsynet slik at useriøse aktører blir tatt og de lovlige vinner fram. SV er også opptatt av en byutvikling der det offentlige rom blir attraktivt og tatt i bruk av innbyggerne. Tilstedeværelse av mennesker er bra for tryggheten og trivselen.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Det trengs store infrastrukturinvesteringer i byer som Oslo i årene som kommer. SV har i sitt alternative forslag til Nasjonal transportplan en kraftig opptrapping av satsingen på miljøvennlig transport i byer, med mer enn 50 milliarder kroner mer enn regjeringen fram til 2029. Når flere velger kollektiv, sykkel og gange istedenfor bil, bedrer det også framkommeligheten til nyttetransporten.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

SV stiller seg bak reduksjonen i selskapsskatten de siste årene, noe som også har kommet handelsnæringen til gode. Derimot mener vi at personer med de høyeste inntektene og formuene bør betale mer skatt, for å gjøre skattesystemet mer omfordelende.

 

Sommerintervju med Mudassar Kapur (H)

Del : fbtw

OHF intervjuer flere politiske partier før valget, med særlig vekt på handelens vilkår. Først ut er Mudassar H. Kapur,  stortingsrepresentant for Oslo Høyre, han sitter i dag i kommunal- og forvaltningskomiteen. Les hva Høyre vil gjøre for å legge forholdene til rette for fortsatt god handel.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

En statsminister skal jo ikke innføre eller fjerne lokal eiendomsskatt. Men sider dere bruker ordet «allmektig» så tar jeg meg friheten. Arbeiderpartiet i Oslo har gitt alle arbeidsplasser i byen vår en ekstraregning på til sammen 750 millioner ved å innføre eiendomsskatt på næringseiendom, verk og bruk. Denne regningen øker med 50% allerede neste år. I tillegg vil vi jobbe for at både store og små bedrifter i Oslo skal kunne investere for fremtiden og sikre trygge og gode arbeidsplasser. Derfor fører vi en skattepolitikk der det private eierskapet styrkes, og der det skal lønne seg å jobbe, investere og spare.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Politikere bør ikke bestemme hvor mye en øl skal koste, det får markedet ordne. Men vi mener at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk bør ligge fast.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Ansatte i departementene må jo spise de også. Det skal selvfølgelig være en eller flere kantiner, slik jeg tror det er på de fleste arbeidsplasser av en viss størrelse.

DSC_0012

Mudassar Kapur (H)

 

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Som gammel trikkesjåfør fra studietiden er jeg en trofast tilhenger av trikken, og byen vår har plass til begge deler. Personlig er jeg for tiden mest glad i min motorsykkel.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Regjeringen vedtok i 2015 å øke grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer som sendes til mottaker i Norge fra 200 kroner til 350 kroner, og vi har på nåværende tidspunkt ikke planer om å endre dette.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Fordi jeg vil kjempe for at Oslo skal være den mest attraktive byen for næringsutvikling, og fordi Høyre i regjering leverer forenklinger og forbedringer som kommer næringslivet til gode.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Oslo er en by som vokser i rekordfart. Høyre ønsker en boligbygging som ivaretar Oslos særpreg og gode bomiljøer, og gjør det mulig å videreutvikle byen og transformere gamle industriområder til nye og miljøvennlige boligområder. Byutviklingen skal legge til rette for en mer miljøvennlig by, som er mer energieffektiv, og hvor behovet for bilbruk reduseres. Nye utbygginger skal derfor legge vekt på å skape gode og varierte byrom og møteplasser med høy kvalitet.

DSC_0008

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

Det viktigste målet for Høyres økonomiske politikk er å ivareta og skape flere lønnsomme jobber i privat sektor for å sikre vår felles velferd. Politikken skal bidra til innovasjon, større verdiskaping og nye, lønnsomme arbeidsplasser. Høyre vil redusere byråkratiet og forenkle og fjerne regelverk for å legge til rette for økt verdiskaping.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja og nettopp derfor var jeg tidligere i år på flere bedriftsbesøk i samarbeid med OHF for å lære mer om hvordan vi politikere kan bidra til bedre rammebetingelser.

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Det offentlige har store muligheter for å bekjempe svart arbeid gjennom sin innkjøpsmakt. Samtidig ser vi at man i Oslo nå strammer inn muligheten for underleverandører så mye at det kan være krevende for små og mellomstore bedrifter å levere tjenester til kommunen. De siste årene har vi også sett en økning i tilreisende bostedsløse i Oslo, og Oslo Høyre ønsker både at det innføres et forbud mot tigging, samt opprettes et innsatsteam for å forhindre ulovlige teltleire.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

I nasjonal transportplan som ble vedtatt av Stortinget før sommeren er det flere viktige prosjekter i Oslo-regionen som nå er finansiert. Det viktigste i Oslo er nå å få på plass en ny togtunnel, og en ny t-banetunnel gjennom sentrum, samtidig som det er viktig at E18 utbyggingen gjennomføres på en så effektiv måte som mulig.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Høyre ønsker å fortsette med moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået, i motsetning til Arbeiderpartiet som vil øke skattetrykket med 15 milliarder kroner.