Innlegg

Sommerintervju med Kari Kaski (SV)

Del : fbtw

 


OHF intervjuer flere politiske partier før valget, med særlig vekt på handelens vilkår. Her svarer partisekretær Kari Elisabeth Kaski på våre spørsmål. Hun er førstekandidat for Oslo SV ved valget høsten 2017.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Det viktigste er god byutvikling. Overalt i verden går byene foran på område etter område. Løsningene på verdens store utfordringer kommer nedenifra, fra byene. SV vil ha byer med god stedsutvikling og med løsninger for framtida. Flertallet av verdens folk bor i by. Mer enn to av tre nordmenn bor nå i de 14 største byregionene i landet. På min dag som statsminister ville jeg:

1. satt i gang en stor satsing på miljøvennlig infrastruktur i byen.
2. satt i gang flere områdeløft i bydelene slik at vi sikrer god og trygg byutvikling over hele Oslo. Jeg ville rustet opp gode og attraktive byrom der folk ønsker å være. Slik tiltrekker vi mennesker og skaper en levende og trygg by.
3. Tatt initiativ til et miljøkompetanseprogram for næringslivet, og startet med de ansatte i varehandelen, fordi de rådgir tusenvis av forbrukere i sine innkjøp hver dag

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Så mye at det lønner seg å drive mikrobryggeri, men ikke mer enn at folk kjøper det. Jeg syns det er en veldig positiv utvikling at vi har fått så stort mangfold i utelivet i Oslo, også når det kommer til øl.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Ja, jeg mener det bør være det. Det vil gi gode arbeidsforhold for de mange tusen ansatte i departementene. Jeg er opptatt av at vi må skape gode byrom, og jeg bekymret for at de planene som ligger for regjeringskvartalet nå vil skape mindre byliv og for lite offentlig og attraktivt areal i sentrum. Vi mener planene rundt regjeringskvartalet må ses på igjen etter stortingsvalget.

Kaski_1

Kari Elisabeth Kaski (SV)

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

For en miljøverner er det vanskelig å velge trikk eller sykkel. SV ønsker at det skal bli lettere å klare seg uten bilen, og da trengs begge løsningene. Nå bygges det mer sykkelvei i Oslo, og det er bra for det blir lettere for flere å sykle. Jeg og SV vil også ha mer trikk, og vi vil prioritere å bygge trikk over Tonsenhagen og på ring 2.

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Jeg mener tiden er inne for å fjerne momsfritak for netthandel fra utlandet, for å sikre norsk næringsliv like konkurransevilkår. I tillegg er det viktig at reklamasjonsrettigheter kjøpt på varer på nett skjerpes over tid i takt med tilsvarende rettigheter i butikk.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Fordi jeg vil være en tydelig Oslostemme på Stortinget og jobbe for at Oslo skal bli en enda bedre by for befolkning og næringsliv. SV vil ha gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i handelen. Vi vil styrke arbeidsmiljøloven og lovfeste retten til faste og hele stillinger. SV jobber også en enklere arbeidshverdag, ved at vi ønsker at alle 1. og 2. klassinger i byen skal få gratis halvdagsplass i Aktivitets-skolen. Slik kan alle barn få være med og leke og lære mens foreldrene enklere kan delta i arbeidslivet.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

SV vil prioritere Oslo. SV legger opp til mer enn 50 milliarder kroner enn regjeringen i infrastuktur i byene i vårt alternative forsalg til nasjonal transportplan. Det er positivt for miljøet at folk bor i byer, hvor folk bor og arbeider på et begrenset område. Men da må transporten, boligpolitikken og byutviklingen være miljøvennlig og smart. Det er viktig at byutviklingen styres, heller enn at politikerne abdiserer og overlater alt til private utbyggere. Gode bymiljø som folk har lyst til å oppsøke er et viktig premiss for handel som det offentlige kan bidra med for å støtte det lokale næringslivet. Vi vil også utvikle attraktive og allment tilgjengelige byrom. Tenk bare hva det nye offentlige badeområdet på Sørenga har å si for Oslo.

Mindre biltrafikk kan gjøre byene mer effektive og attraktive som bo- og oppvekstmiljø for folk i ulike livssituasjoner, gi grunnlag for handel, opplevelse og rekreasjon, samt sikre framkommelighet for næringsliv, kollektivtrafikk og nyttetransport. Når vi gir mindre plass til bilen, får vi mer plass til mye annet, alt fra fortauscafeer lekeplasser. Slike ting drar folk til et område og kan være bra for handelen.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

Jeg ønsker blant annet å løfte debatten om sirkulær økonomi og forbrukerpolitikk. Vi trenger utvikle rammevilkår som fremmer de bedriftene som er gode på kvalitet på bekostning av mer bruk-og-kast. Jeg tror det finnes et stort potensial i å få ansatte i butikker og tjenestenæring med på miljødugnaden. Når folk skal kjøpe alt fra maling til bil eller kjøleskap, eller vurdere reparasjon eller nykjøp, så er det mulig å gjøre gode eller dårlige miljøvalg. De ansatte i butikken er ofte rådgiveren. Derfor har SV tatt til orde for et samarbeid mellom handelsnæringen, staten og fagorganisasjonene om et miljøkompetanseprogram for næringen. Gjennom å satse på kompetanse, stille krav til produktdesign, produsentansvar, garantiordninger og merking av produkter, samt styrke forbrukerrettigheter kan vi være innovative i miljøvennlig næringsutvikling.

Kaski_2

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Jeg håper jeg kan bidra til det, og jeg vil gjerne komme på besøk til medlemmene i OHF for å lære mer og få innspill til jobben jeg skal gjøre som stortingsrepresentant. Jeg håper også vi kan jobbe sammen om å få realisert et samarbeid mellom næringslivets organisasjoner, fagorganisasjonene og staten om et miljøkompetanseprogram for varehandelen.

 

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

SV vil styrke rammevilkårene til offentlige institusjoner som for eksempel Skatteetaten, Økokrim og Arbeidstilsynet slik at useriøse aktører blir tatt og de lovlige vinner fram. SV er også opptatt av en byutvikling der det offentlige rom blir attraktivt og tatt i bruk av innbyggerne. Tilstedeværelse av mennesker er bra for tryggheten og trivselen.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Det trengs store infrastrukturinvesteringer i byer som Oslo i årene som kommer. SV har i sitt alternative forslag til Nasjonal transportplan en kraftig opptrapping av satsingen på miljøvennlig transport i byer, med mer enn 50 milliarder kroner mer enn regjeringen fram til 2029. Når flere velger kollektiv, sykkel og gange istedenfor bil, bedrer det også framkommeligheten til nyttetransporten.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

SV stiller seg bak reduksjonen i selskapsskatten de siste årene, noe som også har kommet handelsnæringen til gode. Derimot mener vi at personer med de høyeste inntektene og formuene bør betale mer skatt, for å gjøre skattesystemet mer omfordelende.