Innlegg

Et kritisk blikk på Oslos varelevering

Del : fbtw

LUKS er en selveid ideell stiftelse etablert i 1995 (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) . Stiftelsen arbeider for at vareleverandørenes HMS-forhold er fullt forsvarlig, samtidig som logistikken er effektiv og varetransportørenes miljøregnskap blir best mulig. LUKS har sekretariatet i Samarbeidsgruppen for varedistribusjon i Oslo, og favner de langt fleste og største varedistributørene i byen. Gjennom samarbeid med rikspolitikere, departementer, direktorater og underliggende etater søker LUKS å ivareta vareleverandørenes interesser, om nødvendig ved å påvirke endring av lover og forskrifter.

DSC_0171

Sven Bugge, daglig leder i LUKS

Varehandel krever nødvendigvis varer – hvor mye varer forflyttes i Oslo hver dag / uke / måned?

Oss bekjent er det ingen som har svaret på dette. Både statlige og kommunale myndigheter har forsøkt å finne ut av det i flere tiår, men uten å lykkes. Den enkelte transportbedrift har naturligvis en slik oversikt, men konkurransemessige forhold gjør at opplysninger om dette holdes tett til brystet.

Kan varelevering deles inn i forskjellige typer med forskjellige transportbehov?

Ja, det kan den. Hovedskillet går mellom småleveranser som populært kan klassifiseres som budtjenester, og større leveranser som gjerne kalles varedistribusjon. Budtjenestene kan i en viss grad gjøre seg konkurransedyktige ved å benytte ulike former for små og lette fremkomstmidler. Tradisjonell varedistribusjon gjøres mest effektivt og miljøvennlig med bruk av store kjøretøy med adekvat teknologi både for fremdrift og temperaturregulering.

Kan varer leveres til butikker med sykkel?

Noen varer kan leveres med budtjenester via sykkelbud. Transporten vil da ofte være ut fra miniterminaler. Imidlertid vil plasseringen av disse og organiseringen av arbeidet ved miniterminalene være i en juridisk gråsone. I prosjektet Grønn Bydistribusjon Oslo, rakk man ikke å få utredet disse forholdene. Derfor ble det aldri noe av forsøk med konsolideringssentraler. I et prosjekt som rulles ut innenfor Ring 1 i disse dager, er de samme spørsmålene heller ikke utredet. Etter vårt syn må disse problemstillingene være avklart før prosjektet kan realiseres.

Vi har spurt Bymiljøetaten, BYM, om svar, men de viser til Vegdirektoratet, VD, som oppdragsgiver for prosjektet. Fra VD er det i denne sammenhengen musestille. «Så sånn går no dagan». De uavklarte spørsmålene er både av HMS-messig og avtalerettslig karakter. Det nærmer seg maktarroganse dersom prosjektet gjennomføres uten avklaringene. Vi antar at involverte fagforeninger vil følge saken. Røster har også hevet seg om konkurransevridning ved at ett transportselskap har fått oppdrag uten at alle andre er forespurt.

OHFs medlemmer er både små, selvstendige forretninger og store kjeder. De ordner varetransport på ulike måter, både med egentransport og med tredjepartslogistikk. Hva tenker LUKS om hvordan de begge kan effektivisere og forbedre sin varetransporten?

Egentransport kan bety to ting, både at det enkelte OHF-medlemmet selv bringer og henter de varene han/hun skal selge, eller  at produsenten av varer selv kjører dem ut med egne kjøretøy eller via grossist. Når det gjelder produsentene, grossistene og tredjepartslogistikken så er de jevnt over opptatt av å kjøre rundt med minst mulig luft i lasterommet. Dessuten er bilen fylt i en logisk orden med hensyn til kundenes rekkefølge på kjøreruten. Man ønsker å kjøre færrest mulig kilometer med mest mulig gods.

Nøkkelen til enda mer rasjonell varedistribusjon ligger først og fremst hos kommunale myndigheter. Vi ønsker oss forutsigbarhet både med hensyn til kjøremønstre og tillatte kjøretøytyper. Det sier seg selv at det er vanskelig å planlegge innkjøp av materiell og ansettelse av sjåfører, når man ikke vet hva politikerne bestemmer rundt neste sving. En tverrpolitisk fundert logistikkplan for varedistribusjon i Oslo ville ha vært et godt verktøy. Arbeidet med å lage en slik er for så vidt i gang, men bremses av kommunal politisk beslutningsvegring og dermed, naturlig nok, handlings vegring i aktuelle etater.

Hvor i Osloregionen er det best lagt til rette for varelevering til butikk?

Der bransjestandarden er lagt til grunn for adkomst, plassering og utforming av varemottaket, samt organiseringen av arbeidet ved dette, er forholdene best. I praksis vil dette ofte si ved kjøpesentrene utenfor Ring 3.

Hvor er det verst?

Det burde ikke være tillatt å etablere en virksomhet som forutsetter vareleveranser uten at lovlig bil-oppstillingsplass for lastebil er dokumentert ved varemottaket til virksomheten. Rent generelt er levering til varemottak som ligger innenfor kollektivfelt og sykkelfelt svært vanskelige å betjene på en lovlig måte. Vi har ikke lov til å stanse i slike felt og må parkere langt unna. Dette kan komme i konflikt med både HMS-regelverket og bestemmelsene til Mattilsynet om ubruttkjølekjede, hygiene osv. Prinsens gate, Tollbugata, Storgata, Thereses gate, Skippergate og Kirkegata er sørgelige eksempler på dette.

DSC_0175

Trikken kan by på vansker for varelevering

Dessuten er det ille i bl.a. Bogstadveien / Hegdehaugsveien, Vogts gate, Stortingsgaten, Bygdøy alle og Kvadraturen. I sesongen for uteservering er Karl Johan vis-a-vis Spikersuppa også svært problematisk å få levert varer til fra lovlig biloppstillingsplass. Varemottakene til mange av de aktuelle næringsdrivende ligger på baksiden av kvartalene mot Karl Johan. Adkomst, plassering og utformingen er underdimensjonert og gammeldags. Vi forstår godt at de næringsdrivende ønsker å legge til rette for økt omsetning og trivsel. Vi er derimot adskillig mer skeptiske til Plan- og bygningsetatens vurdering for å gi dispensasjon fra regelverket uten å sikre biloppstillingsplasser for vareleverandørene.

Hva byr fremtiden på i selskapsutvikling av transportbyråer –store bedrifter med store kjøretøy, eller små transportbedrifter med små kjøretøy?

Store bedrifter med økonomisk evne og vilje til å operere i begge segmentene, blir nok dominerende i vår bransje. Det vil helt sikkert også i fremtiden være små aktører som spesialiserer seg.  Konkurranse er aldeles utmerket, men vi skal slåss for å vinne markedsandeler og ikke på bekostning av arbeidsmiljøet til dem som leverer eller mottar varer.

Når kan vi se droner fly varer frem og tilbake mellom varelager, butikk og kunde i Osloregionen?

Med det fokuset fra sentralt politisk hold som er på å antiterrorsikre en rekke offentlige bygg og plasser, tror jeg ikke jeg vil sette sparepengene mine på AS Dronetransport i Oslo sentrum med det første. Derimot er ulike førerløse fremføringsmodeller rett rundt hjørnet. Likeledes andre organisasjonsmodeller for distribusjon og mottak av varer til næringsdrivende i Oslo. Prosjekt Bilfritt byliv vil medføre økt fleksibilitet og organisasjonsmodeller for de som bestiller, befordrer og mottar varer i morgendagens Oslo sentrum.

Trikkeplaner

Del : fbtw

Blant de mange oppgaver OHF jobber med, er trikken og graving i gaten, en av de mest etterspurte. Bytrikken frakter mange millioner mennesker hvert år frem og tilbake i byen vår, og skinneganger, holdeplasser og mer påvirker byrommet der medlemmene våre selger varer og tjenester.

 

I de senere år har vi opplevd store arbeider med trikken i bl.a. i Bogstadveien, Prinsens gate, Thereses gate, Solli plass og på Ekebergbanen. Det vil bli mer gravearbeider i årene som kommer, både som følge av at Oslo kommune kjøper inn nesten 90 nye trikker, samt nødvendig vedlikehold / oppgradering av veier, vannledninger og liknende rundt om. I tillegg kommer politiske prosesser med å få flere til å reise kollektivt på bekostning av bil. OHF mener politikk og tiltak i gatebildet m.m., må organiseres og gjennomføres slik at det skader byens handel minst mulig.

trikk

Oslo sentrum, november 2016

Det betyr også tre viktig grep:
1. Tidlig involvering av lokalt næringsliv og handel – på den måten kan vi tilpasse oss, eller sikre at arbeidet tar hensyn til handelen
2. Planer og tiltak i kollektivtrafikken (og særlig trikk som går i bygatene) må skje slik at normalbruken av gatene / torg blir opprettholdt mest mulig – på den måten kan kanskje arbeid skje utenfor åpningstid, eller med høyere intensitet.
3. Når tiltak gjennomføres, og det ikke kan skje uten at næringsdrivende rammes negativt, må kommunen bidra med andre tiltak som kompenserer for ulempen handelen opplever. Det kan være alt fra enkel tilrettelegging med skilting og informasjon til kunder og vareleverandører, til erstatning for bortfall av omsetning.

IE-OT0000-502-XX-0001-2017 uten tekst

Oversiktskart 2017, for større kart, klikk på bildet.

 

Oslo Sporveier som står for både drift og arbeid på skinnegang m.v. har laget en samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen.
Dette sammen med kart som vi publiserer her, og gjør tilgjengelig for våre medlemmer og lesere. Vi håper dette vil gi deg nyttig informasjon om hva som skjer, og ikke minst når det skjer.

Om kartet

Kartet viser hele trikkenettet i Oslo. De blå linjene markerer der det ligger trikkelinjer som er i bruk. De andre fargemerkene forteller:
– Lilla: Her kommer det nye trikkelinjer
– Oransje bokser: Her vil det skjer arbeider, kan være små tiltak og mellomstore arbeider
– Rødt: Stengte spor
– Grønt: Store prosjekter i gang – omfattende arbeider.
Vi publiserer dette kartet slik at du kan holde deg oppdatert om hvor det skjer tiltak og arbeider, og ser du muligheten av at din bedrift kan rammes, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.
NB Kart for årene fremover finner du nederst!

Om samlet plan

OHFs medlemmer ga i vår næringspolitiske undersøkelse, klar beskjed om at innen samferdselspolitikk, var banegående kollektivtrafikk det viktigste vi skal jobbe med fremover. Blant våre arbeidsmål har vært å sørge for at Oslo kommune (og dens virksomheter) er mye tidligere ute i å kommunisere med oss om planer og ideer innen samferdselspolitikken. Vi trenger tidlig varsel, slik at vi kan planlegge innkjøp, markedsaktiviteter, ansettelser etc.
Derfor er vi glade over å å kunne formidle en helt ny tjeneste fra Oslo Kommune, Oslo Sporveier og Ruter som har utgitt oversikten «Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen».
Planen beskriver de store tiltakene som kommer i nær fremtid, en opplisting av generelle gjøremål som skjer over hele byen, samt gjennomføringsplanen. I gjennomføringsplanen står også hvilke perioder de forskjellige arbeidende vil skje – men bare grovt angitt. Detaljer og presise datoer må etterspørres særskilt.

«Store tiltak»

Vi kan i tiden frem mot 2020 vente større prosjekter i følgende områder:

• Bispegata – koble Ekebergbanen o.m. inn mot infrastruktur i Bjørvika
• Thorvald Meyersgate – holdeplasser, skinnegang, gateopprusting
• Nordre streng – arbeid med skinnegang mellom Holbergs plass og Prof. Aschehougs Plass, holdeplasser o.a.
• Storgata – arbeid mellom Kirkeristen til Nybrua, skinnegang, holdeplass, tilpasning for buss / trikk
• Grefsenveien – skinnegang, tilpasning mellom veier og trikk, holdeplass , Storokrysset
• Ekebergbanen – trikk i tunell, tilpasning trikkelinjer og vei
• Schweigaardsgate – skinnegang og infrastruktur (usikkert)
• Majorstuen – holdeplass, skinnegangarbeid og infrastruktur
• Skovveien – bygge trikkelinje, holdeplass

Er disse områdene noe som påvirker deg eller din virksomhet, ber vi deg om å følge godt med, og gjerne ta kontakt med oss slik at vi kan følge opp dine konkrete interesser i vårt politiske arbeid.

Årene fremover

 

IE-OT0000-502-XX-0001-2018 uten tekst

2018, for større kart, klikk på bildet.

 

IE-OT0000-502-XX-0001-2019 uten tekst

2019, for større kart, klikk på bildet.

 

 

IE-OT0000-502-XX-0001-2020-2021 uten tekst

2020-2021, for større kart, klikk på bildet.

 

Annet

Det er bestemt å kjøpe nye trikker til bruk i Oslo. Dette påvirker selvsagt det øvrige kollektivtrafikkarbeidet i Oslo. Det er også varslet at Oslo kommune vil utforme en sak om holdeplass-strategi. Ruter jobber med denne saken nå.

Trondheimsveien – Tilpasning nye trikker

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Trondheimsveien – Tilpasning nye trikker
Tidsrom: 15.08.2016 – 03.07.2017
Tilbakemeldingsfrist: 24.06.2016

Berørte adresser:

TRONDHEIMSVEIEN 105B, HAMMERFESTGATA 2F, HAMMERFESTGATA 2E, TRONDHEIMSVEIEN 109, HAMMERFESTGATA 1, TRONDHEIMSVEIEN 100, TRONDHEIMSVEIEN 107, TRONDHEIMSVEIEN 105, TRONDHEIMSVEIEN 84, TRONDHEIMSVEIEN 86, TRONDHEIMSVEIEN 87, HAMMERFESTGATA 2D, TRONDHEIMSVEIEN 89, HAMMERFESTGATA 2C, TRONDHEIMSVEIEN 91, TRONDHEIMSVEIEN 93, TRONDHEIMSVEIEN 95, TRONDHEIMSVEIEN 97, TRONDHEIMSVEIEN 99, TRONDHEIMSVEIEN 101, TRONDHEIMSVEIEN 103, TRONDHEIMSVEIEN 80, SOLHAUGGATA 2B, TRONDHEIMSVEIEN 85, SOLHAUGGATA 2A, TRONDHEIMSVEIEN 83A, TRONDHEIMSVEIEN 83B, TRONDHEIMSVEIEN 81, TRONDHEIMSVEIEN 79, TRONDHEIMSVEIEN 72, VARDØGATA 1, TRONDHEIMSVEIEN 77, TRONDHEIMSVEIEN 75, TRONDHEIMSVEIEN 73, TRONDHEIMSVEIEN 64, TRONDHEIMSVEIEN 71, TRONDHEIMSVEIEN 69, TRONDHEIMSVEIEN 67, TRONDHEIMSVEIEN 60, TRONDHEIMSVEIEN 65, TRONDHEIMSVEIEN 48, HELGESENS GATE 72, TRONDHEIMSVEIEN 47, TRONDHEIMSVEIEN 56, TRONDHEIMSVEIEN 58, TRONDHEIMSVEIEN 51A, TRONDHEIMSVEIEN 61, TRONDHEIMSVEIEN 63, TRONDHEIMSVEIEN 43, TRONDHEIMSVEIEN 41, TRONDHEIMSVEIEN 44, TRONDHEIMSVEIEN 37, TRONDHEIMSVEIEN 35A, TRONDHEIMSVEIEN 42B, TRONDHEIMSVEIEN 35C, TRONDHEIMSVEIEN 35B, TRONDHEIMSVEIEN 42A, SVERDRUPS GATE 26A, TRONDHEIMSVEIEN 33, TRONDHEIMSVEIEN 16B, TRONDHEIMSVEIEN 18B, TRONDHEIMSVEIEN 18A, TRONDHEIMSVEIEN 18C, TRONDHEIMSVEIEN 18D, TRONDHEIMSVEIEN 20B, TRONDHEIMSVEIEN 20A, CONRADIS GATE 1A, TRONDHEIMSVEIEN 21, TRONDHEIMSVEIEN 24C, CONRADIS GATE 1B, TRONDHEIMSVEIEN 24B, TRONDHEIMSVEIEN 21B, SKJELDERUPS GATE 15B, TRONDHEIMSVEIEN 24A, TRONDHEIMSVEIEN 26A, SKJELDERUPS GATE 15A, TRONDHEIMSVEIEN 26B, TRONDHEIMSVEIEN 26C, TRONDHEIMSVEIEN 30, TRONDHEIMSVEIEN 32, TRONDHEIMSVEIEN 34, JENS BJELKES GATE 9B, TRONDHEIMSVEIEN 11, JENS BJELKES GATE 9A, TRONDHEIMSVEIEN 4B, TRONDHEIMSVEIEN 4A, JENS BJELKES GATE 10B, TRONDHEIMSVEIEN 6A, TRONDHEIMSVEIEN 4C, TRONDHEIMSVEIEN 13, TRONDHEIMSVEIEN 8, TRONDHEIMSVEIEN 15, TRONDHEIMSVEIEN 15B, TRONDHEIMSVEIEN 15C, TRONDHEIMSVEIEN 12, TRONDHEIMSVEIEN 17B, TRONDHEIMSVEIEN 10C, TRONDHEIMSVEIEN 10D, TRONDHEIMSVEIEN 19B, TRONDHEIMSVEIEN 10A, TRONDHEIMSVEIEN 17, TRONDHEIMSVEIEN 10B, TRONDHEIMSVEIEN 14C, TRONDHEIMSVEIEN 14A, TRONDHEIMSVEIEN 19A, TRONDHEIMSVEIEN 14B, TRONDHEIMSVEIEN 16A, HERSLEBS GATE 7A, TRONDHEIMSVEIEN 9C, TRONDHEIMSVEIEN 9A, TRONDHEIMSVEIEN 9B, TRONDHEIMSVEIEN 36, TRONDHEIMSVEIEN 25, HERSLEBS GATE 5, TRONDHEIMSVEIEN 2, HERSLEBS GATE 7B, TRONDHEIMSVEIEN 7, HEIMDALSGATA 2C

Arbeidets art:

Tilpasning av trikketraséen i forbindelse med fremføring av nye trikker. Tiltak inkluderer bakkeklaring, økning av sporavstand og generelle forbedringer av spor.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Sporveien Oslo
Planlegger: Alison Lem
Plan opprettet dato: 19.04.2016
Kontakt e-post: Alison.Lem@Sporveien.com