Transportutvikling i Oslo

Del : fbtw

Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS oppdraget om å utrede økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Hovedoppgaven til KVU Oslo- Navet er å utdype hvilket kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange, kan innfris. 
I februar deltok OHF ved næringspolitisk direktør, Jon Anders Henriksen, på et verksted for å komme med innspill til arbeidet med behov, mål og krav. Bedre tilgjengelighet til butikkene for alle, var ett av Henriksens innspill.
I tillegg til verkstedene har KVU Oslo-Navet tilknyttet seg utenlandske eksperter på området. Zürich har mange likhetstrekk med Oslo når det kommer til kapasitetsproblemer i kollektivtrafikken.
Ett av grepene den sveitsiske storbyen har gjort for å øke kapasiteten på jernbanen, har vært å sette inn lengre togsett, samt å innføre tog med to etasjer.
Madrid kunne blant annet fortelle at personbiltrafikken reguleres ved høye parkeringsavgifter i sentrum og billig parkering i knutepunkt utenfor sentrum, og med høy frekvens på kollektivtransport videre.
Göteborg har som Oslo tenkt nettverk i planleggingen: Utbygging av kollektivfelt, effektive omstigninger og lengre plattformer for pendlertogene er grep som skal gi bedre flyt inn mot og gjennom byen.