Slik jobber OHF aktivt for en tryggere handel og tryggere by

Del : fbtw

 1. Koordinator

OHF har en koordinerende rolle overfor butikkeiere og kjeder for å sikre at butikkeiere i samme nærmiljø samarbeider om sikkerhetstiltak, for slik å stå sterkere. OHF jobber aktivt for å bidra til at medlemmene innser viktigheten av å anmelde alle overtredelser.

2. Trygghetsrådgiver

OHF har forsterket sitt engasjement og engasjert egen trygghetsrådgiver. Dette i tillegg til foreningens eksisterende engasjement gjennom egen sikkerhetssjef og administrerende direktør.

3. Forebygging

OHF bidrar til at butikkene kan forebygge ran og tyveri ved å tilby sikkerhetsvurdering av butikken. Dette inkluderer utarbeidelse av konkret plan for sikkerhetstiltak

4. Kurs

OHF tilbyr kurs i blant annet beredskaps- og kriseledelse.

5. Ettervern

OHF tilbyr rådgivning etter ran/kriser. Foreningen har en rådgiver med lang erfaring innen ettervern og psykososial støtte tilgjengelig for medlemmene etter ran og andre traumatiske hendelser. Rådgiveren gjennomfører samtaler og utarbeider en rapport med anbefalte tiltak.

6. Talerør overfor politi og myndigheter

OHF samarbeider tett med byens politikere og politi. OHF mener at politiet bør sette ned en egen gruppe for butikktyveri slik de har gjort med lommetyveri. Butikktyveri må tas på alvor og straffes slik at det får en forebyggende effekt. Som et ledd i dette må prosessen med å anmelde tyverier forenkles betydelig, blant annet ved å gjøre det mulig for butikkeiere å anmelde elektronisk.

7. Sikkerhetssertifisering

OHF har sitt eget sertifiseringsprogram; Trygghetsoblatet. Butikkene må oppfylle en rekke sikkerhetskrav for å bli tildelt OHFs trygghetsoblat. Det synliggjøres ved at butikken får et oblat de kan sette på sin butikk som tydelig viser at butikken er sikkerhetsklarert.

Følgende krav må være oppfylt før oblatet kan utleveres:

  • Bedriften skal ha utarbeidet egne sikkerhetsrutiner
  • Fysiske sikringstiltak skal være iverksatt
  • Alle medarbeidere skal ha fått tilstrekkelig opplæring og kursing for å ivareta tryggheten
  • Det skal være etablert ettervern for medarbeiderne
  • Bedriften skal bidra til felles trygghetstiltak i eget handlemiljø

8. Samlingspunkt

Foreningen er et samlingspunkt der bransjen kan møtes for å diskutere utfordringer, samt bli oppdatert på det siste innen sikkerhetsarbeid. OHF arrangerer jevnlig kurs og møter med temaet trygghet.

9. Aktiv pådriver

OHF deltar i en rekke undergrupper som kontinuerlig arbeider med trygghetsarbeid i byen.

10. Svinnforebyggende arbeid

Svinn kan medføre betydelige utslag på bruttofortjenesten. OHF gir råd og veiledning i svinnforebyggende arbeid, blant annet ved bruk av kartleggingsverktøy som «svinnhjulet» og «skoeeskeprinsippet».