Trygg og grønn by

Del : fbtw

Planforslaget består av en samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en juridisk bindende arealdel med tilhørende kart. 

Kommuneplanforslaget Oslo mot 2030 – Smart, Trygg og Grønn tar utgangspunkt i den forventede befolkningsveksten for videreutvikling av byen:
  • Oslo må løse sine oppgaver smartere og mer effektivt for å tilfredsstille befolkningens behov i framtiden
  • Oslo må sette beredskap og kriminalitetsforebygging høyt for å fortsatt oppleves som en trygg hovedstad
  • Oslo må tilrettelegge for en byutvikling som bygger opp under en grønn og miljøvennlig utvikling. Oslo skal være en verdensledende miljøby
Kommunen har også lagt ut forslag til endringer i markagrensen til offentlig høring. Denne saken vil bli fremmet som egen sak for bystyret, men høres nå sammen med forslag til kommuneplan og har samme høringsfrist.

Spørsmål vedrørende byutviklingsstrategien, den juridiske arealdelen, samt forslag til justeringer og endringer av markagrensen, kan rettes til Plan- og bygningsetatens kundesenter.

Uttalelser merkes «Kommuneplan» og sendes innen 30. mai til postmottak@byr.oslo.kommune.no.
Etter gjennomført høring vil et bearbeidet planutkast bli fremlagt av byrådet for behandling i bystyret.