Varemerkeregistrering

Del : fbtw

En av tre norske bedrifter har opplevd at andre virksomheter etterligner bedriftens navn, produkter eller tjenester.

Bedrifter bør med andre ord beskytte sine firmanavn, logoer, oppfinnelser og design.

Det følger av varemerkelovens §§ 1 og 3 at ved registrering etter loven kan det oppnås enerett til å bruke et varemerke som særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester. Uten registrering kan enerett oppnås ved at varemerket innarbeides.

Det er et vilkår at varemerket kan gjengis grafisk som ord og ordforbindelser, slagord, navn, figurer, avbildninger, bokstaver, tall, form, utstyr og emballasje. Varemerket må videre ikke være egnet til å villede, stride mot lov, inneholde offentlige flagg eller våpen osv. – uten etter samtykke.

Søknad om varemerkeregistrering leveres skriftlig til Patentstyret, jf. § 12. Varemerket registreres for bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vareklasser, jf. § 18. Søknad innleveres skriftlig med opplysninger om navn, gjengivelse av merket og oppgave over de varer eller tjenester som varemerket søkes registrert for, jf. § 12.

Om søknaden ikke er i foreskrevet stand eller det foreligger andre hindringer for registrering, skal Patentstyret gi underretning om det. Det skal gis en passende frist for å rette søknaden, jf. § 23. I motsatt fall henlegges saken.

Ved registrering skal så et registreringsbrev sendes søkeren, og registreringen av varemerket kunngjøres, jf. § 22. I den anledning kan enhver reise innsigelser mot registreringen skriftlig og med begrunnelse innen tre måneder fra kunngjøringsdatoen, jf. § 26.

Patentstyret skal i så tilfelle gi den som har fått varemerket registrert anledning til å uttale seg. Patentstyret kan deretter oppheve registreringen eller forkaste innsigelsen, jf. § 29. Patentstyret kan likeledes oppheve registreringen dersom registreringen har skjedd ved en åpenbar feil, jf. § 45.

Endelig avgjørelse kan påklages til Patentstyrets annen avdeling, jf. § 46. Klage må være innkommet innen 2 måneder fra dato for avsendelse av opprinnelig vedtak.Registreringen gjelder for 10 år fra søknadsdagen, jf. § 32. Dette er en mindre innskjerpelse av registreringstiden i forhold til gjeldende rett. Etter begjæring kan varemerket fornyes med 10 år av gangen. Uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket kan gjøres underveis, jf. § 34.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Lars Fredriksen: lars@ohf.no