Vedtekter for Dagligvaregruppen

Del : fbtw

Stiftet 9. april 1895. Revidert siste gang 9. november 2011.

OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens og kjøpmannens interesser som selvstendig bransjeorganisasjon i et integrert samarbeide med Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (FK). Dette samarbeidet er regulert i egen avtale av 03.10.95 som sikrer foreningsdriften, økonomien og egenkapitalen.


§ 2 Medlemskap
Som medlem kan opptas ethvert firma i dagligvarebransjen i Oslo-området, samt personlige medlemmer jfr. § 3. Filialer registreres også som selvstendige medlemmer, og betaler kontingent og serviceavgift etter fallende skala, jfr. § 5. Alle medlemmer er uten tilleggsbetaling obligatoriske medlemmer av OHF og FK.

§ 3 Personlige medlemmer
Som personlige medlemmer kan foreningen ta opp tidligere bedriftsmedlemmer og personer som har, eller har hatt yrkesmessig tilknytning til dagligvarehandelen.

§ 4 Medlemskap, avslag og eksklusjon
Styret kan gi avslag på medlemsskap eller ekskludere et medlem hvis medlemmet har bidratt til å skade bransjens alminnelige omdømme, eller opptrådt klart illojalt overfor et annet foreningsmedlem.Før styret treffer beslutning om eksklusjon skal medlemmet underrettes, og gis rimelig frist til å gi en skriftlig uttalelse. Et ekskludert medlem har rett til å forelegge sin sak for første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. I mellomtiden skal vedkommende medlem suspenderes fra all foreningsvirksomhet.

§ 5 Kontingent og serviceavgift
Kontingent og serviceavgift fastsettes av Oslo Handelsstands Forening og Oslo Handelsstands Felleskontors generalforsamling for så vel bedrifts- som personlige medlemmer. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 01.06. i foreningsåret, strykes. Øvrige regler om betaling fastsettes av OHF og FK som nevnt ovenfor.

§ 6 Utmeldelse
Utmeldelse skal skje skriftlig. Medlemskapet regnes som fornyet for ett år hvis utmeldelse ikke foreligger pr. 31.12.

§ 7 Styret
Det er kun bedriftsmedlemmer som er valgbare til styret, som består av 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. Begge vararepresentantene møter fast på styremøtene.

Alle saker av vesentlig betydning for foreningen skal foreligges for styret.

Styreleder og nestleder velges for en periode på ett år ved særskilt valg på generalforsamlingen. Øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at det velges henholdsvis ett eller to styremedlemmer annethvert år. Vararepresentanter velges for ett år.

Sammenhengende funksjonstid for alle kategorier styremedlemmer, inklusive styreleder, er maksimalt 12 år.

Ved behov kan styret invitere et hvilket som helst medlem til å delta i styrets møter for kortere eller lengre tid. Spørsmålet om honorar for vedkommende avgjøres i hvert enkelt tilfelle, jfr. § 11.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 ordinære styremedlemmer eller vararepresentanter er tilstede. Som styremedlem regnes i denne sammenheng også styreleder og nestleder. Ved stemmelikhet avgjør fungerende styreleder saken.

Nestleder leder styret og foreningen, hvis styreleder er forhindret. Hvis begge er forhindret fungerer det styremedlem som har lengst styreansiennitet.

Det skal føres protokoll, som godkjennes på neste ordinære styremøte.

Styremedlemmer og andre som representerer foreningen mottar honorar fastsatt av generalforsamlingen, samt dekning for andre faktiske kostnader etter styrets bestemmelse.

§ 8 Komiteer
Styret kan nedsette komitéer eller arbeidsutvalg etter behov.

§ 9 Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes etter behov, dog minimum en gang pr. år i forbindelse med generalforsamlingen. Her skal det også være anledning for alle medlemmer til å få behandlet enhver sak av interesse for foreningen.

§ 10 Sekretariat
Oslo Handelsstands Felleskontor sørger for tilfredsstillende sekretariat. Foreningens sekretær skal delta på alle styremøter, men ikke som medlem av styret.

§ 11 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april, og kalles inn med 14 dagers varsel. Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent og serviceavgift har adgang. Fullmakter kan ikke benyttes, kun personlig fremmøte gir stemmerett. Personlige medlemmer er ikke valgbare til styreverv.

Ordinær generalforsamling skal behandle følgende:

1. Årsberetning
2. Fastsettelse av honorar
3. Valg
3.1 Styreleder for 1 år
3.2 Nestleder for 1 år
3.3 Styremedlemmer for 2 år – jfr. § 7
3.4 2 vararepresentanter for 1 år
3.5 3 medlemmer av Valgkomiteen for 2 år, henholdsvis 2 år og 1 år annethvert år
3.6 En representant til styret i OHF og FK i det tilfelle styreleder ikke ønsker å ta på seg dette vervet.
4.0 Regnskap for OHF og FK som en orienteringssak.
5.0 Andre saker som styret ønsker behandlet. Medlemmer kan også fremme forslag, senest innen 1. mars det året det holdes generalforsamling.

Det er kun saker som er oppført på dagsordenen som kan behandles. Generalforsamlingen treffer alle vedtak med simpelt flertall. Vedtektsendring krever ¾ flertall blant de fremmøtte. Det skal føres protokoll som skal være tilgjengelig for medlemmer senest 14 dager etter generalforsamlingen.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvor det i alle saker, bortsett fra innholdet i dagsorden, gjelder samme regler som for ordinær generalforsamling.

Styret plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom 15 % av medlemmene krever det skriftlig.

§ 13 Økonomi
Foreningen har felles økonomi med OHF og FK. Aktiviteter ut over ordinær foreningsdrift skal budsjetteres og forelegges styret i FK innen utgangen av oktober måned.

§ 14 Vedtektsendring
Medlemsforslag om vedtektsendringer må være sendt inn skriftlig innen 1. mars. Styret kan for egen del heller ikke behandle forslag om vedtektsendringer etter 1. mars.

§ 15 Oppløsning av foreningen
Hvis det fremkommer krav om foreningens oppløsning, skal det forelegges generalforsamlingen på vanlig måte. For at en slik beslutning kan fattes, kreves at

? av medlemmene er tilstede og at ¾ av de fremmøtte stemmeberettigede stemmer for oppløsning. Oppfylles ikke disse forutsetningene, kan kravet fremsettes på neste ordinære generalforsamling. Oppfylles forutsetningene heller ikke denne gang, må kravet fremmes for en ekstraordinær generalforsamling innen 1 måned fra annen gangs behandling. Ved tredje gangs behandling stilles det ikke krav til antall fremmøtte. Det kreves imidlertid fremdeles

¾ flertall. Hvis Oslo Handelsstands Forening skulle bli oppløst, og OHF Dagligvaregruppen deretter besluttes oppløst, skal foreningens midler bindes i et fond i inntil 10 år. Hvis det i løpet av perioden stiftes en ny representativ dagligvareforening i Oslo, med samme formål som tidligere, tilfaller midlene denne. Siste generalforsamling velger fondsstyre