Vi trenger dine innspill

Del : fbtw
Vi i OHF har spilt inn våre klare budskap til de enkelte partier, i god tid før utformingen av programmene. Vi kommer til å følge politikerne tett i valgkampen. Her kan du lese deg opp på hvilke saker som er våre viktigste saker knyttet til rammevilkår for næringen i Oslo.

Byutvikling – en politikk for hele Osloregionen
Sentrumsutvikling og gode møteplasser (torg og sentre) i hele Osloregionen er viktig for OHF. Samtidig er lønnsom handel et av de viktigste målene våre medlemmer arbeider etter. Handelen vil derfor alltid søke å gjøre handelsopplevelsen for kundene enklest mulig, til lavest mulig pris. 
– OHF mener at det bør utføres konsekvensanalyser av politikk og enkeltvedtak knyttet til handel, verdiskapning, arbeidsplasser og byliv, i god tid før politiske planer og vedtak iverksettes, sier næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.

Han trekker frem Thereses gate på Bislett som et eksempel. 
– Hadde man gjort en helhetlig konsekvensvurdering av tiltaket innen på forhånd hadde man antagelig fått et tiltak som var bedre tilpasset de ulike intressentene, som for eksempel beboere, trafikanter og næringsdrivende, sier Henriksen.

Samferdsel i Osloregionen
OHF er bekymret for at dagens samferdselspolitikk i Osloregionen lider i kompleksiteten mellom kommunal, regional og nasjonal myndighetsutøvelser. Dette i tillegg til at mye faktisk transportpolitikk utøves av enkeltaktører som etater og statlige enheter. 
– OHF foreslår derfor at det utformes en mobilitetspolitikk som sikrer at all transport for personer og varelevering blir omfattet av en felles politikk, sier Henriksen.

Han mener at man på denne måten ivaretar kritiske hensyn når områdeprogrammer utformes og reguleringsplaner fastsettes. 

Trygg handel, trygg by
En tredje sak som er viktig for OHF er trygghet. Det er særlig tre tiltak vi mener handelen i Oslo etterspør. Mer synlig politi i gatebildet, et tiggeforbud, samt enklere anmeldelsesløsning.
Videre etterspør OHF en verdiskapningspolitikk. – Denne skal i særlig grad behandle og stimulere etablert næringsliv i Osloregionen. 
Vi mener det er viktig at handelen blir sikret gode rammebetingelser, og at næringens behov blir ivaretatt gjennom eksempelvis reguleringsplaner og forutsigbare rammer.

OHF er også opptatt av at næringen skal møte et skatte- og avgiftssystem som gir forutsigbarhet og stimulerer til verdiskapning.
– Dette er vårt utgangspunkt inn i valgkampen. Men vårt politiske budskap hviler på at medlemmene er enige. Derfor inviterer vi medlemmene til å melde tilbake til oss om de har andre saker, eller er uenige i våre prioriteringer, avslutter Henriksen.

Har du et innspill til oss? Send en e-post på admin@ohf.no