Uteservering på Christiania torv i Oslo sentrum. Foto: VisitOSLO/Tord Baklund.

Villeder uteserveringen

Del : fbtw

Serveringsbransjen må tas mer på alvor i forslaget om en kommunal veileder for uteservering i Oslo.

OHF sender i dag høringssvar til forslaget om en kommunal veileder for uteservering i Oslo etter å ha rådført seg med medlemmer fra serveringsbransjen.

En attraktiv møteplass

Å sikre gode rammer for folkeliv i gatene og økt bruk av Oslos byrom er et felles og viktig mål for næringslivet og kommunen, poengterer Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør. Han skriver videre: Uteservering er en avgjørende faktor for å gjøre Oslo (og særlig sentrum) til en attraktiv møteplass for innbyggerne og tilreisende. 

Kommentarene går kort sagt ut på at en veileder må i langt større grad ta hensyn til hvordan serveringsbransjen kan vokse som en seriøs aktør i Oslo, og derigjennom få rammevilkår som sikrer langsiktige investeringer.

Uteservering på Café Skansen i Rådhusgata. Foto: VisitOSLO/Heidi Thon.

Uteservering på Café Skansen i Rådhusgata. Foto: VisitOSLO/Heidi Thon.

Bør bruke Bylivsundersøkelsen

For å få til dette må kommunen ved Plan- og bygningsetaten med flere rådføre seg med næringen langt grundigere enn de har gjort i forslaget. Kommunen må ha en annen tilnærming hvor næringspolitikk, vekstvilkår og bedriftsutvikling kommer bedre frem.

Det vises til at en slik tilnærming vil harmonere godt med som er nedfelt i den nye byrådserklæringen fra 21. oktober 2015, der ny politikk/forvaltning skal skje i samspill med næringslivet. OHF understreker at de vil bidra konstruktivt for en god serveringsbransje i Oslo, og oppfordrer derfor kommunen til å invitere til en slik prosess.

OHF mener at kommunens arbeid og tilrettelegging for kommersiell aktivitet i Oslo, bør ta utgangspunkt i hva næringslivet etterspør, som igjen legger vekt på hva byens brukere og kunder etterspør. «Bylivsundersøkelsen» fra 2014 etterspørres som et grunnlagsdokument i arbeidet.

– Må utarbeides på ny

Undersøkelsen av byliv i Oslo sentrum ble gjennomført av Oslo kommune/Levende Oslo og ga betydelig innsikt i hva som skaper godt byliv. OHF anbefaler å ta inn konkrete utfordringer fra denne undersøkelsen, og se hvordan veilederen kan bidra til å løse disse.

Konklusjonen er at veilederen må utarbeides på ny, med et mål om å hjelpe serveringsbransjen til velfungerende uteserveringer for byen vår. Slik veilederen fremstår nå, reiser den tvil om det skal etableres egne krav og vilkår som går utover hva som er påkrevd i vedtatt regelverk. Den er både uklar og forvirrende for øyeblikket. Med andre ord etterspør vi en klargjøring av hvilken rettslig status denne veilederen er ment å ha.

Les hele høringssvaret her